Гендерно-правові реформи у Швейцарії

dc.contributor.authorАніщук, Ніна Володимирівна
dc.contributor.authorАніщук, Н. В.
dc.contributor.authorАнищук, Нина Владимировна
dc.contributor.authorAnishchuk, Nina V.
dc.date.accessioned2020-12-14T13:43:19Z
dc.date.available2020-12-14T13:43:19Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionАніщук Н. В. Гендерно-правові реформи у Швейцарії / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 3-11.en_US
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню гендерно-правових реформ у Швейцарії, які розглядаються у контексті питань щодо гендерної рівності та гендерної дискримінації. Швейцарія за рівнем гендерното розвитку входить до десятки європейських країн із найвищим показником забезпечення рівноправ'я статей у всіх сферах суспільства. Аналізується гендерно-правовий досвід цієї країни у політичній, соціально-економічній та інших сферах життя швейцарськото суспільства. Сьогодні Президентом Швейцарії є жінка. Так, наприкінці 2019 р. Президентом Швейцарії на наступний рік обрали Симмонетту Соммаруту. Слід зазначити, що 2019 р. у Швейцарії ознаменувався й тим, що за підсумками парламентських виборів депутатами стала рекордна велика кількість жінок - 42%. Тим самим Конфедерація обігнала за цим показником такі європейські країни, як Норвегію, Італію та Францію. Безумовно такі факти вказують на актуальність обраної теми. Жіноче питання у Швейцарії має довгу історію. Першим кроком на шляху здобуття швейцарськими жінками гендерної рівності стала їх боротьба за виборчі права. Лише в 1971 р. швейцарські жінки нарешті здобули довгоочікуване виборче право після того, як це питання було винесено на референдум. Після того, як жінки здобули виборче право, наступним кроком стало включення принципу гендерної рівності до швейцарської Конституції. В 1981 р. відбувся референдум щодо внесення до Основного Закону відповідних поправок, який надав позитивну відповідь. Наприкінці ХХ століття під впливом гендерно-правового реформування швейцарського суспільства відбулися зміни у політичному житті цієї країни. Наприклад, у 1984 р. Елізабет Копп стала першою жінкою-міністром Швейцарії. Наступні гендерно-правові реформи у Швейцарії пов'язані із забезпеченням рівноправ'я жінок та чоловіків у сім'ї. На референдумі 1985 р. жінки отримали рівні із чоловіками права у сім'ї. Важливу роль щодо вирішення гендерного питання відіграє Федеральний закон про рівноправ'я жінок і чоловіків, який набув чинності 1 липня 1996 р. Закон прямо забороняє будь-які форми дискримінації чоловіків і жінок, як прямі, так і непрямі. Закон застосовується в усіх сферах діяльності. Безпосередньо торкається таких сфер, як, наприклад, порядок прийняття на роботу, отримання освіти, виплата заробітної плати. У статті порушуються питання законодавчого вирішення легалізації проституції, скасування заборони абортів, порушується проблема гомофобії тощо. Зазначається про те, що випадки гендерної дискримінації все ще зберігаються у швейцарському суспільстві. Робиться висновок, що загалом досвід Швейцарії щодо гендерно-правових реформ має позитивне значення і заслуговує на його вивчення з метою його подальшого втілення у вітчизняному законодавстві. Адже Швейцарія визнана однією із найпрогресивніших країн світу, що докладають зусиль на шляху забезпечення рівноправ'я статей, успішно проводячи гендерно-правові реформи.en_US
dc.description.abstractСтатья посвящена исследованию гендерно-правовых реформ в Швейцарии, которые рассматриваются в контексте вопросов гендерного равенства и гендерной дискриминации. Швейцария по уровню гендерното развития входит в десятку европейских стран с самым высоким показателем обеспечения равноправия полов во всех сферах общества. Анализируется гендерно-правовой опыт этой страны в политической, социально-экономической и других сферах жизни швейцарськото общества. Сегодня Президентом Швейцарии является женщина. Так, в конце 2019 Президентом Швейцарии на следующий год выбрали Симмонетту Соммаруту. Следует отметить, что 2019 в Швейцарии ознаменовался и тем, что по итогам парламентских выборов депутатами стало рекордное большое количество женщин - 42%. Тем самым Конфедерация обогнала по этому показателю такие европейские страны, как Норвегию, Италию и Францию. Безусловно такие факты указывают на актуальность выбранной темы. Женский вопрос в Швейцарии имеет долгую историю. Первым шагом на пути получения швейцарскими женщинами гендерного равенства стала их борьба за избирательные права. Лишь в 1971 г.. Швейцарские женщины наконец получили долгожданное избирательное право после того, как этот вопрос был вынесен на референдум. После того, как женщины получили избирательное право, следующим шагом стало включение принципа гендерного равенства в швейцарской Конституции. В 1981 г.. состоялся референдум по внесению в Основной Закон соответствующих поправок, который предоставил положительный ответ. В конце ХХ века под влиянием гендерно-правового реформирования швейцарского общества произошли изменения в политической жизни этой страны. Например, в 1984 г.. Элизабет Копп стала первой женщиной-министром Швейцарии. Следующие гендерно-правовые реформы в Швейцарии связанные с обеспечением равноправия женщин и мужчин в семье. На референдуме 1985 женщины получили равные с мужчинами права в семье. Важную роль в решении гендерного вопроса играет Федеральный закон о равноправии женщин и мужчин, который вступил в силу 1 июля 1996 года. Закон прямо запрещает любые формы дискриминации мужчин и женщин, как прямые, так и косвенные. Закон применяется во всех сферах деятельности. Непосредственно касается таких сфер, как, например, порядок принятия на работу, получения образования, выплата заработной платы. В статье затрагиваются вопросы законодательного решения легализации проституции, отмена запрета абортов, поднимается проблема гомофобии и тому подобное. Отмечается о том, что случаи гендерной дискриминации все еще сохраняются в швейцарском обществе. Делается вывод, что в целом опыт Швейцарии по гендерно-правовых реформ имеет положительное значение и заслуживает его изучения с целью его последующего воплощения в отечественном законодательстве. Ведь Швейцария признана одной из самых прогрессивных стран мира, где прилагают усилия на пути обеспечения равноправия полов, успешно проводя гендерно-правовые реформы.
dc.description.abstractThe article is devoted to the study of gender-legal reforms in Switzerland, which are considered in the context of issues of gender equality and gender discrimination. Switzerland is among the ten European countries with the best level of gender equality in all spheres of society in terms of gender development. The gender-legal experience of this country in the political, socio-economic and other spheres of life in Swiss society is analyzed. Women’s issue in Switzerland has a long history. The first step towards Swiss women achieving gender equality was their struggle for suffrage. Only in 1971 Swiss women receive the long-awaited suffrage after this issue was put to a referendum. After women gained suffrage, the next step was to incorporate the principle of gender equality into the Swiss Constitution. In 1981, a referendum was held on the introduction of the relevant amendmends to the Basic Law, which gave a positive answer. At the end of the twentieth century, under the influence of gender-legal reform of the Swiss society, there were changes in the political life of this country. For example, in 1984, Elizabeth Kopp became the first woman minister in Switzerland. The following gender-legal reforms in Switzerland are related to ensuring equal rights for women and men in the family. In a referendum in 1985, women received equal rights with men in the family. An important role in addressing the gender issue is played by the “Federal Law on Equality between Women and Men”, which entered into force on July 1, 1996. The law expressly prohibits any form of discrimination against men and women, both direct and indirect. The law applies in all areas of activity. Directly relates to such areas as, for example, the employment procedure, getting an education, paying salaries. The article discusses questions about the legislative solution to the legalization of prostitution, the lifting of the ban on abortion, the problem of homophobia and other. It is noted that cases of discrimination still persist in Swiss society. It is concluded that, in general, the Switzerland’s experience in the sphere of gender-legal reforms is positive and deserves to be studied with a view to its further implementation in domestic law. Indeed, Switzerland is recognized as one of the most progressive countries in the world that are making efforts to ensure gender equality by successfully implementing gender-legal reforms.
dc.identifier.citationАніщук Н. В. Гендерно-правові реформи у Швейцарії / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 3-11.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/13936
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectШвейцаріяen_US
dc.subjectгендерно-правові реформиen_US
dc.subjectправа жінокen_US
dc.subjectгендерна рівністьen_US
dc.subjectгендерна дискримінаціяen_US
dc.subjectШвейцарияen_US
dc.subjectгендерно-правовые реформыen_US
dc.subjectправа женщинen_US
dc.subjectгендерное равенствоen_US
dc.subjectгендерная дискриминацияen_US
dc.subjectSwitzerlanden_US
dc.subjectgender-legal reformen_US
dc.subjectwomen’s rightsen_US
dc.subjectgender equalityen_US
dc.subjectgender discriminationen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.titleГендерно-правові реформи у Швейцаріїen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Аніщук Н. В. Гендерно-правові реформи у Швейцарії.pdf
Size:
206.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: