Феномен якісного законодавства та визначеності владних повноважень за європейськими принципами

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Гуйван, Петро Дмитрович
Гуйван, П. Д.
Huivan, Petro D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У роботі розглядаються актуальні питання правового врегулювання порядку здійснення владних повноважень при здійсненні функцій державного управління. Наголошується, що право як регулятор певних суспільних відносин, має ґрунтуватися на чіткій регламентації не лише правил поведінки для членів суспільства, але й мати конкретні механізми діяльності органів влади та важелі впливу на них із метою чесної та справедливої їхньої правотворчої та правозастосовної діяльності. Питанням чіткого та стабільного правового поля для забезпечення прав і свобод особи приділяє увагу Європейський суд з прав людини. У роботі досліджується поняття якості закону як певне юридичне явище, що широко використовується міжнародними інституціями в процесі правового забезпечення справедливого захисту прав і свобод. Акцентується, що правовий акт має бути сформульований достатньо чітко для того, щоб людина могла передбачити в розумних межах, виходячи з обставин справи, ті наслідки, які може спричинити конкретна дія. У контексті дослідження було здійснено правовий аналіз такого правового явища як дискреція в діяльності суб’єктів владних повноважень. Встановлено, що при вирішенні питань, які стосуються основоположних прав людини, надзвичайні можливості владних суб’єктів у розмірі необмежених повноважень є несумісними з принципом верховенства права. На конкретних прикладах із рішень Європейського суду з прав людини продемонстровано механізми закріплення в нормативних актах порядку надання в необхідних випадках права широкого розсуду органам влади та обмеження дискреції, коли вона виходить за рамки легітимної мети того чи іншого вживаного заходу в тій чи іншій ситуації. Зазначено, що у демократичних суспільствах триває тенденція до зменшення обсягу дискреційних повноважень органів виконавчої влади. Це досягається за рахунок звуження сфер регулювання, де зберігається законодавча невизначеність, яка потребує прояву персональної ініціативи та результативності з боку відповідної посадової особи чи органу влади. Таким чином, вирішальною стає вимога винятково законодавчого закріплення їхніх повноважень.
This paper deals with topical issues of legal regulation of the exercise of power while exercising public administration functions. In this respect, it is emphasized that the right, as a regulator of certain social relations, should be based on a clear regulation of not only the rules of conduct for members of society, but also have specific mechanisms of activity of the authorities and levers of influence on them for the purpose of their fair and just law-making. Considerable attention has been paid to the European Court of Human Rights’ clear and stable legal framework for the protection of the rights and freedoms of the individual. This paper explores the notion of the quality of law as a certain legal phenomenon widely used by international institutions in the process of providing legal protection for the fair protection of rights and freedoms. It is emphasized thata legal act must be formulated sufficiently clearly to enable a person to reasonably anticipate, on the basis of the circumstances of the case, the consequences that a particular action may have. In the context of the study of the issues raised in the work, a legal analysis of such a legal phenomenon as discretion in the activity of the subjects of power was carried out. It has been found that in addressing fundamental human rights issues, the extraordinary powers of the authorities in respect of a wide range of unlimited powers are incompatible with the rule of law. Specific examples from the judgments of the European Court of Human Rights have demonstrated the mechanisms for enshrining in the legislative acts the procedure for granting, in necessary cases, the right of broad discretion to the authorities and, on the other hand, the limitation of discretion when it goes beyond the legitimate aim of a given measure in a particular measure other situation. It is noted that in democratic societies there is a tendency towards a general decrease in the amount of discretionary powers of executive bodies. This is achieved through the narrowing of regulatory spheres, where legislative uncertainty persists, requiring personal initiative and effectiveness on the part of the relevant official or authority. Thus, the decisive one is the requirement of the legislative consolidation of their powers.

Бібліографічний опис

Гуйван П. Д. Феномен якісного законодавства та визначеності владних повноважень за європейськими принципами / П. Д. Гуйван // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 91-97.

Ключові слова

broad discretion, lawful discretion, legal certainty, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, широкий розсуд, правозастосовна дискреція, правова визначеність

Цитування

Гуйван П. Д. Феномен якісного законодавства та визначеності владних повноважень за європейськими принципами / П. Д. Гуйван // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 91-97.