Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Шеренін, Юрій Леонідович
Шеренин, Юрий Леонидович
Sherenin, Yuriy L.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2012. Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання щодо визначення змісту процесуальних форм перегляду судових рішень адміністративними судами, виявлення недоліків у їх правовому регулюванні та обгрунтування пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення адміністративного процесуального законодавства. Обґрунтовано поняття процесуальної форми діяльності адміністративних судів як зовнішнього прояву сукупності однорідних процесуальних дій, урегульованих процесуальною нормою, щодо застосування права адміністративними судами у порядку здійснення окремої форми правосуддя - адміністративного судочинства як універсальної форми захисту в публічно-правових відносинах. Визначено місце процесуальних форм у системі правових форм функціонування адміністративного судочинства. Доведено необхідність поділу правових форм на організаційно- правові та процесуальні. Останні поділені відповідно до видів судових адміністративних проваджень, що здійснюються у межах судового адміністративного процесу. До організаційно-правових віднесено, зокрема, процедури кадрового забезпечення діяльності судів, функціонування автоматизованої системи документообігу. Визначено етапи формування правової доктрини щодо встановлення сутності та змісту категорії «процесуальна форма». Виокремлено три етапи: а) початковий; б) основний; в) трансформаційний. Визначено сутність та особливості кожної процесуальної форми перегляду судових рішень, наявність яких дозволяє відокремити їх одну від одної: апеляційного провадження, касаційного провадження, провадження щодо перегляду справ Верховним Судом України, провадження за нововиявленими обставинами. Доведено існування взаємозв'язку всіх процесуальних форм перегляду судових рішень, який реалізується в законодавчо закріплених судових процедурах, що спрямовані на ефективний захист прав, свобод, законних інтересів у публічно-правових відносинах, однакове застосування судами норм матеріального і процесуального права, що, у свою чергу, є гарантією законності, всебічного, справедливого розгляду справи адміністративної юрисдикції.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Национальный университет «Одесская юридическая академия». - Одесса, 2012. Диссертация посвящена решению научной задачи определения содержания процессуальных форм пересмотра судебных решений административными судами, выявления недостатков их правового регулирования и обоснования предложений, рекомендаций по совершенствованию административного процессуального законодательства. Содержание категории «процессуальная форма» раскрывается в широком и узком смыслах. В широком смысле процессуальная форма являет собой внешнее проявление совокупности однородных процессуальных действий по применению права уполномоченными лицами (физическими или юридическими), направленными на получение конкретного результата, определённого материальной нормой. Узкое содержание процессуальной формы предусматривает определение её содержания в зависимости от соответствующей цели реализации надлежащей правовой процедуры. Обосновано понятие процессуальной формы деятельности административных судов как внешнего проявления совокупности однородных процессуальных действий, урегулированных процессуальной нормой по применению права административными судами в порядке осуществления отдельной формы правосудия - административного судопроизводства как универсальной формы защиты в публично-правовых отношениях. Определено место процессуальных форм в системе правовых форм функционирования административного судопроизводства. Доказана необходимость классификации правовых форм на организационно-правовые и процессуальные. Последние классифицированы в соответствии с видами судебных административных производств, которые осуществляются в пределах судебного административного процесса. К организационно-правовым отнесены, в частности, процедуры кадрового обеспечения деятельности судов, функционирования автоматизированной системы документооборота. Определены этапы формирования правовой доктрины в направлении определения содержания категории «процессуальная форма». Выделены три этапа: а) начальный; б) основной; в) трансформационный. Определены содержание и особенности каждой процессуальной формы пересмотра судебных решений, наличие которых позволяет отделить их одну от другой: апелляционное производство, кассационное производство, производство по пересмотру решений Верховным Судом Украины, производство по нововыявленным обстоятельствам. Доказано существование взаимосвязи всех процессуальных форм пересмотра судебных решений, которые реализуются в законодательно закреплённых судебных процедурах, направленных на эффективную защиту прав, свобод, законных интересов в публично-правовых отношениях, одинаковое применение судами норм материального и процессуального права, что, в свою очередь, является гарантией законности, всестороннего, справедливого рассмотрения дела административной юрисдикции. Обоснованы критерии разграничения юрисдикции административных судов и общих судов по вопросам рассмотрения жалоб на бездеятельность следователя, прокурора или органа дознания при поступлении заявления О преступлении, которое совершено или готовится к совершению, а также по вопросам обжалования решений, действий или бездеятельности Государственной исполнительной службы.
Candidate dissertation on specialty 12.00.07 - administrative law and procedure; financial law; informational law. - National University "Odessa Law Academy". - Odessa, 2012. The dissertation is devoted to solving scientific task relative to defining of content of court decision review by administrative courts procedural forms, revealing defects in their law regulation and to grounding of propositions and recommendations relative to improvement of administrative procedural legislation. The definition of administrative courts activity procedural form as outward display of totality of homogeneous procedural acts which are adjusted by procedural norm relative to application of law by administrative courts in order of realization of separate form of justice - administrative legal procedure as universal form of defense in public-law relationships is grounded. A place of procedural forms in system of law form of administrative legal procedure functioning is defined. Necessary of dividing of law form to organizational-law and procedural is proved. The last one is divided in accordance with kinds of court administrative procedures which are realized in scope of court administrative procedure. The organizational- law forms are court activity cadre providing procedures, functioning of computer-aided system of circulation of documents providing procedures. Three stages: a) initial; b) main; c) transformational are marked out. The essence and features of each procedural form of court decision review availability of which permits to divide their: appeal procedure, cassation procedure, procedure relative to review cases by Supreme Court of Ukraine, procedure on new-exposed circumstance are defined. Existence of interconnection of all court decision review procedural forms are proving. This interconnection is realizing to legislation assignment court procedures which directed to effective defense of rights, liberties and rightful interests in public-law relationships, identical application of material and procedural norms by courts which by-turn is guarantee of legality, comprehensive, just consideration of administrative jurisdiction case.

Бібліографічний опис

Шеренін Ю. Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. Л. Шеренін; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2012. – 22 с.

Ключові слова

адміністративне судочинство, процесуальна форма, перегляд судових рішень, апеляційне провадження, касаційне провадження, додаткові гарантії законності, административное судопроизводство, процессуальная форма, пересмотр судебных решений, апелляционное производство, кассационное производство, дополнительные гарантии законности, administrative legal procedure, procedural form, court decision review, appellate procedure, cassation procedure, additional legality guarantees

Цитування

Шеренін Ю. Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. Л. Шеренін; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2012. – 22 с.

Зібрання