Правовідносини з надання адміністративних послуг: особливості змісту, види та наслідки порушень

dc.contributor.authorОсіпова, О. О.
dc.contributor.authorOsipova, O. O.
dc.date.accessioned2022-07-31T10:47:50Z
dc.date.available2022-07-31T10:47:50Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionОсіпова О. О. Правовідносини з надання адміністративних послуг: особливості змісту, види та наслідки порушень / О. О. Осіпова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 125-132.en_US
dc.description.abstractУ статті досліджено правову природу відносин із надання адміністративних послуг, розглянуто їх структурні елементи такі, як суб’єкт, зміст, об’єкт. Особливу увагу приділено аналізу змісту правовідносин із надання адміністративних послуг і констатовано факт неповного правового регулювання прав і обов’язків учасників названих відносин. Виділено основні правові ознаки об’єкту, яким виступає адміністративна послуга. Вказано на види послуг за їх юридичним наслідком. Встановлено сутність, види та дворівневу структуру порушень зазначених правовідносин і їх значення для здійснення судового захисту порушених прав. Розглянуто види можливих порушень, що є підставою для звернення за судовим захистом. Звернуто увагу на вплив особливостей правової природи адміністративних послуг на характер порушень відповідних правовідносин і вибір засобів процесуального захисту порушених прав. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що для правовідносин із надання адміністративних послуг характерні такі особливості, як складний характер наслідків їх порушень та одностороння відповідальність суб’єкта надання; порушення правовідносин із надання адміністративних послуг виражаються у протиправних діях/рішеннях суб’єкта владних повноважень та інших уповноважених осіб і виступають підставою звернення до суду за захистом порушених прав; права та обов’язки суб’єктів правовідносин із надання адміністративних послуг потребують більш повного законодавчого врегулювання, особливо щодо обов’язків та відповідальності органів (посадових осіб), що надають такі послуги. Внесено пропозиції щодо доповнення Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI окремим розділом, що регулює права та обов’язки учасників та щодо запровадження механізму дисциплінарної відповідальності посадових осіб суб’єкта надання адміністративних послуг за допущені ними порушення, встановлені законним рішенням суду.en_US
dc.description.abstractThe article examines the legal nature of relations for the provision of administrative services, considers their structural elements such as subject, content, object. Particular attention is paid to the analysis of the content of legal relations for the provision of administrative services and the fact of incomplete legal regulation of the rights and obligations of the participants of these relations. The main legal features of the object, which is an administrative service, are highlighted. The types of services according to their legal consequence are indicated. The essence, types and two-level structure of violations of the specified legal relations and their value for realization of judicial protection of the violated rights are established. The types of possible violations are considered, which are the basis for applying for judicial protection. Attention is paid to the influence of the peculiarities of the legal nature of administrative services on the nature of violations of the relevant legal relations and the choice of means of procedural protection of violated rights. As a result of the study, it was concluded that the legal relationship for the provision of administrative services is characterized by such features as the complex nature of the consequences of their violations and unilateral liability of the subject of provision. Violations of legal relations for the provision of administrative services are expressed in illegal actions / decisions of the subject of power and other authorized persons and are grounds for recourse to the court to protect the violated rights. The rights and obligations of the subjects of legal relations for the provision of administrative services require a more complete legislative regulation, especially regarding the duties and responsibilities of the bodies (officials) that provide such services. Proposals were made to amend the Law of Ukraine “On Administrative Services” of September 6, 2012 № 5203-VI by a separate section regulating the rights and obligations of participants and to introduce a mechanism of disciplinary liability of officials of the entity providing administrative services for violations, established by a lawful court decision.
dc.identifier.citationОсіпова О. О. Правовідносини з надання адміністративних послуг: особливості змісту, види та наслідки порушень / О. О. Осіпова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 125-132.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18868
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectправовідносини з надання адміністративних послугen_US
dc.subjectпідстава звернення за судовим захистомen_US
dc.subjectпорушення прав та законних інтересів суб’єкта зверненняen_US
dc.subjectадміністративне судочинствоen_US
dc.subjectсуб’єкт надання адміністративних послугen_US
dc.subjectlegal relations on the provision of administrative servicesen_US
dc.subjectthe grounds for applying for judicial protectionen_US
dc.subjectviolation of the rights and legitimate interests of the subject of the applicationen_US
dc.subjectadministrative proceedingsen_US
dc.subjectthe subject of providing administrative servicesen_US
dc.titleПравовідносини з надання адміністративних послуг: особливості змісту, види та наслідки порушеньen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Осіпова О. О..pdf
Size:
202.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: