Нова концепція процесуального становища потерпілого та його представників у кримінальному провадженні з урахуванням засади процесуального віктимоцентризму

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Щиголь, Олег Володимирович
Щиголь, О. В.
Shchyhol, Oleh V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті висвітлюються проблемні питання, пов’язані з недосконалістю законодавчої регламентації процесуального становища потерпілого та його представників у кримінальному провадженні. Робиться висновок, що наразі останні є надто обмеженими в своїх можливостях, особливо порівняно зі сторонами обвинувачення й захисту. Водночас наявні процесуальні права часто є неефективними (недостатньо ефективними), створюючи для потерпілого та його представників невиправдані перешкоди. В умовах змагальності потерпілий виведений з протиборства (протистояння) сторін, не маючи здатності реально впливати на хід провадження та відстоювати в ньому свої права й інтереси. У ряді випадків потерпілий залежить від сторони обвинувачення, що нівелює його самостійний, автономний статус. Відтак обґрунтовується необхідність перегляду чинної нормативної моделі, а також запровадження якісно нової концепції, котра б надавала потерпілому і його представникам широкий спектр процесуальних прав та їх гарантій, дозволяючи їм ефективно здійснювати кримінальну процесуальну діяльність та загалом досягати поставлених цілей у кримінальному провадженні. Із цією метою автор: 1) пропонує виокремити самостійну засаду кримінального провадження – процесуальний віктимоцентризм – та закріпити її в КПК України. Зміст останньої полягатиме в якнайкращому забезпеченні прав та законних інтересів потерпілого у ході здійснення кримінального провадження. Зазначена засада має стати панівною ідеєю, базисом концепції процесуального становища потерпілого та його представників. Її неухильне дотримання в правозастосовній площині слугуватиме запорукою належного захисту прав потерпілого та досягнення завдань кримінального провадження; 2) формує нову концепцію процесуального становища потерпілого та його представників, згідно з якою останні будуть представлені у кримінальному провадженні в ролі самостійної сторони, діючи нарівні зі стороною обвинувачення та стороною захисту. Потерпіла сторона стане рівноправним суб’єктом кримінального процесу, беручи повноцінну участь у доказуванні, а також вирішенні всіх питань, котрі так чи інакше стосуються інтересів потерпілого.
The article covers issues related to statutory regulation deficiencies of procedural position of the victim and their representatives in criminal proceedings. It is concluded that currently their opportunities are extremely limited, especially in comparison to prosecution and defense. Moreover, current procedural rights are often inefficient or not efficient enough, causing unjustified obstacles for the victim and their representatives. In the adversarial system the victim remains apart from the confrontation of parties without an ability to influence proceedings and claim their rights and interests. In certain cases, the victim depends on prosecution, which compromises their independent and autonomous status. Therefore, a revision of current normative model as well as an implementation of a new concept, which would provide the victim and their representatives with a wide range of procedural rights and their guarantees, allowing them to perform a criminal procedural activity effectively and achieve their objectives in criminal proceedings in general, are substantiated. For this purpose, the author: 1) suggests distinguishing a separate principle of criminal proceedings – procedural victimcentrism and incorporating it into the CPC of Ukraine. Its point will be to ensure the rights of the victim and their representatives during criminal proceedings in the most effective way. The specified principle has to become the dominant idea, the basis of the concept of procedural position of the victim and their representatives. Its strict observance in law enforcement will serve as a guarantee of proper protection of victim’s rights and achievement of the objectives of criminal proceedings; 2) forms a new concept of procedural position of the victim and their representatives according to which they will be represented in criminal proceedings as a separate party, being able to act on an equal basis with prosecution and defense. The victim party will become an equitable subject of criminal proceedings, participating fully in the discovery process and addressing all issues related to the interests of the victim.

Бібліографічний опис

Щиголь О. В. Нова концепція процесуального становища потерпілого та його представників у кримінальному провадженні з урахуванням засади процесуального віктимоцентризму / О. В. Щиголь // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 177-185.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, потерпілий, представники потерпілого, процесуальне становище, нова концепція, процесуальний віктимоцентризм, victim, victims’ representatives, procedural position, new concept, procedural victimcentrism

Цитування

Щиголь О. В. Нова концепція процесуального становища потерпілого та його представників у кримінальному провадженні з урахуванням засади процесуального віктимоцентризму / О. В. Щиголь // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 177-185.