Some aspects of foreign experience in combating human trafficking

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Тіщенко, Валерій Володимирович
Тіщенко, В. В.
Тищенко, Валерий Владимирович
Tishchenko, Valerii V.
Шепітько, Валерій Юрійович
Шепітько, В. Ю.
Шепитько, Валерий Юрьевич
Shepitko, Valerii Yu.
Шепітько, Михайло Валерійович
Шепітько, М. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Allied Business Academies

Анотація

Description: The purpose of the article is to summarize the positive foreign experience of the countries presenting the most optimal means and directions of combating human trafficking. The subject of the article is to study some aspects of foreign experience in combating human trafficking with further implementation in Ukrainian legislation. Methodology: The methodological basis of the study is dialectical-materialistic and formal-logical methods of scientific knowledge of social and legal phenomena and general scientific and special methods based on them. This allowed researching the problem of the unity of its social content and legal form. The comparative legal and formal legal methods were used during the analysis of the norms of the current Criminal Procedural Law of Ukraine and other foreign States. The method of formal logic made it possible to examine the essence of human trafficking in detail, as well as to outline the tactical tasks of law enforcement agencies to overcome this negative phenomenon. The statistical method helped to identify omissions in both organizational and tactical support in combating human trafficking. Based on the integrated syntheses approach some conclusions and suggestions on the topic of the study were formulated. Based on the results of the study the authors suggested a vision of the strategy, ways and mechanisms of combating human trafficking in Ukraine through the introduction of European best practices. Practical implications: The prospective direction of effective investigation of such offenses, developed by foreign scientists, is the introduction of the Information Center on Women Trafficking, which formulates recommendations for the improvement the fight against human trafficking, as well as introduction of special educational and training programs in the activities of law enforcement agencies. Value/originality: The methodology of preparation and conducting of trainings for employees of units on counteraction to human trafficking (USA- Association of the State Agency for Criminal Investigation (ASCIA), Germany) has been analyzed. On the basis of the foreign experience, the main directions of combating human trafficking have been formulated and proposed.
Опис: Метою статті є узагальнення позитивного зарубіжного досвіду країн, що представляють найбільш оптимальні засоби та напрями протидії торгівлі людьми. Предметом статті є вивчення деяких аспектів зарубіжного досвіду протидії торгівлі людьми з подальшою імплементацією в українське законодавство. Методологія: Методологічною основою дослідження є діалектико-матеріалістичні та формально-логічні методи наукового пізнання суспільно-правових явищ та засновані на них загальнонаукові та спеціальні методи. Це дозволило дослідити проблему в єдності її соціального змісту та правової форми. Під час аналізу норм чинного кримінально-процесуального законодавства України та інших зарубіжних держав використано порівняльно-правовий та формально-правовий методи. Метод формальної логіки дозволив детально розглянути сутність торгівлі людьми, а також окреслити тактичні завдання правоохоронних органів щодо подолання цього негативного явища. Статистичний метод допоміг виявити упущення як в організаційному, так і в тактичному забезпеченні протидії торгівлі людьми. На основі підходу інтегрованого синтезу сформульовано деякі висновки та пропозиції щодо теми дослідження. За результатами дослідження автори запропонували бачення стратегії, шляхів та механізмів протидії торгівлі людьми в Україні шляхом впровадження передового європейського досвіду. Практичні наслідки: Перспективним напрямом ефективного розслідування подібних правопорушень, розробленим зарубіжними вченими, є запровадження Інформаційного центру з питань торгівлі жінками, де формуються рекомендації щодо вдосконалення боротьби з торгівлею людьми, а також запровадження спеціальних освітніх та тренінгових програм в діяльність правоохоронних органів. Цінність/оригінальність: Проаналізовано методику підготовки та проведення тренінгів для працівників підрозділів з протидії торгівлі людьми (США – Асоціація Державного агентства кримінальних розслідувань (ASCIA), Німеччина). На основі зарубіжного досвіду сформульовано та запропоновано основні напрями протидії торгівлі людьми.

Бібліографічний опис

Shepitko V. Some aspects of foreign experience in combating human trafficking / V. Shepitko, V. Tishchenko, M. Shepitko, K. Marysiuk, V. Sychova // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – Vol. 22. - Issue 5. - Allied Business Academies, 2019. – P. 1-8.

Ключові слова

human trafficking, sexual exploitation, public policy, prevention, counteraction, measures, foreign experience, police, торгівля людьми, сексуальна експлуатація, державна політика, профілактика, протидія, заходи, зарубіжний досвід, поліція, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Shepitko V. Some aspects of foreign experience in combating human trafficking / V. Shepitko, V. Tishchenko, M. Shepitko, K. Marysiuk, V. Sychova // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – Vol. 22. - Issue 5. - Allied Business Academies, 2019. – P. 1-8.