Zusammenwirken der linguistisch-rhetorischen strategien in den deutschen nachrichten im internet

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Stscherbak, Olena
Щербак, Олена
Щербак, Олена Володимирівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

У статті представлено результати лінгвориторичного аналізу текстів німецьких Інтернет-новин, які поширюються комп'ютернимканаломпередачіінформації.Лінгвориторикаінтегруєпринципикласичноговченнязсучасниммовознавством, вивчаючи вплив тексту на реципієнтів з урахуванням їх морально-етичних принципів і потреб, які визначають його зміст, лінеаризацію і вибір номінативних одиниць. У руслі медійної лінгвориторики пропоноване дослідження поєднує канони текстопобудови - інвенцію, диспозицію, елокуцію, перформацію - зі способами впливу, які включають логос, пафос і етос. У медіариториці пафос постає як засіб впливу на аудиторію як через емоції, так і через задоволення або незадоволення потреб - фізіологічних, безпекових і самоактуалізаційних, покладених в основу відбору змісту; етос перетворився у спосіб впливу через апеляцію до поширених у німецькому суспільстві цінностей і норм; логос залишається засобом прихованої дії на думки адресата. Названі способи впливу підпорядковують лінгвориторичні стратегії, які як плани викладу змісту визначають побудову текстів німецьких Інтернет-новин у їх структурних частинах - заголовку, вступі, блоці головної події та прикінцевому абзаці. Аргументативні стратегії, пов'язані з логосом, структурують тексти, призначені для впливу на раціональну сферу читачів через взаємодію змісту тези з доказами. Будова текстів німецьких Інтернет-новин, що впливають через пафос і етос, визначається стратегіями, втіленими предикатами й предикативними групами, у складі яких залежні одиниці конкретизують зображення учасників і компонентів подій ідентифікаційними, параметральними або хронтопними тактиками. Аналіз текстів Інтернет-новин показав, що виокремлені способи впливу утворюють два варіанти взаємодії, за яких лінгвориторичні стратегії впливу через етос або через пафос підпорядковуються аргументативному впливу.
The article presents the results of linguistic rhetorical analysis of the German Internet news stories disseminated by the computer channel of communication. Linguistic rhetoric combines principles of ancient teaching with those of modern linguistics, studying textual influence on the receivers with respect to their moral ethical principles and needs which determine the contents of texts, their linear layout and the choice of linguistic units. In the vein of media rhetoric, the undertaken research combines the canons of text-building - invention, disposition, elocution, performance - with the methods of influence that include logos, pathos and ethos. ln media rhetoric pathos appears to influence the audience via emotions as well as physiological, safety and self-actualizing needs whose meeting or dissatisfaction determines the selection of news contents; ethos has grown into a method of influence through an appeal to the values and norms dominant in German society; logos remains a means of hidden influence on the addressee's judgments. The aforementioned methods of influence subordinate rhetorical strategies which as plans of contents exposition determine the structuring of German Internet news stories and their constituents encompassing the headline, the lead, the main event section and conclusions. Argumentation strategies related to logos structure texts intended to influence the readers' rational sphere through interaction of the thesis with proofs. The structure of the German Internet news stories impacting the reader via pathos and ethos is subordinated to the strategies, resting on the predicates and predicative groups with dependent units specified by identifying, parametrical and time-and-place tactics. The analysis of lnternet news stories reveals that the singled out methods of influence form two variants of argumentation strategy interaction with those impacting via ethos and pathos. of influence that include logos, pathos and ethos. ln media rhetoric pathos appears to influence the audience via emotions as well as physiological, safety and self-actualizing needs whose meeting or dissatisfaction determines the selection of news contents; ethos has grown into a method of influence through an appeal to the values and norms dominant in German society; logos remains a means of hidden influence on the addressee's judgments. The aforementioned methods of influence subordinate rhetorical strategies which as plans of contents exposition determine the structuring of German Internet news stories and their constituents encompassing the headline, the lead, the main event section and conclusions. Argumentation strategies related to logos structure texts intended to influence the readers' rational sphere through interaction of the thesis with proofs. The structure of the German Internet news stories impacting the reader via pathos and ethos is subordinated to the strategies, resting on the predicates and predicative groups with dependent units specified by identifying, parametrical and time-and-place tactics. The analysis of lnternet news stories reveals that the singled out methods of influence form two variants of argumentation strategy interaction with those impacting via ethos and pathos.

Бібліографічний опис

Stscherbak, Olena. Zusammenwirken der linguistisch-rhetorischen strategien in den deutschen nachrichten im internet / O. Stscherbak // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 11. – С. 93-100. D0l https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-93-100

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Cпосіб впливу, лінгвориторична стратегія, логос, етоc, пафос, тактика, Method of influence, rhetorical strategy, logos, ethos, pathos, tactic

Цитування

Stscherbak, Olena. Zusammenwirken der linguistisch-rhetorischen strategien in den deutschen nachrichten im internet / O. Stscherbak // Одеський лінгвістичний вісник. – 2018. – Вип. 11. – С. 93-100. D0l https://doi.org/10.32837/2312-3192-2018-11-93-100