Право людини на кібербезпеку: проблеми визначення та гарантування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Хоббі, Ю. С.
Khobbi, Yu. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено кібербезпеку як складник інформаційних прав людини. Проаналізовано основне законодавство України у сфері кібербезпеки, на підставі чого зроблено висновок, що кібербезпека – це наступний рівень інформаційної безпеки. Оскільки інформаційна безпека здебільшого стосується захисту саме інформації та доступу до неї, а кібербезпека – захисту прав і свобод людини під час використання кіберпростору. Надано авторське визначення права на кібербезпеку як невід’ємне, невідчужуване право особи на захищеність її важливих інтересів, зокрема й інформаційних прав, під час використання кіберпростору. Тобто право на такий правопорядок, за якого забезпечуються, охороняються й захищаються права і свободи людини під час використання кіберпростору. Пропонується віднести право на кібербезпеку до інформаційних прав людини, але за умов перегляду переліку та змісту цієї категорії прав у національному законодавстві, оскільки чинні нормативно-правові акти не відповідають сучасним реаліям. На підставі аналізу законодавства у сфері кібербезпеки зроблено висновок, що конституційні права і свободи людини і громадянина, зокрема й інформаційні, розглядаються лише як об’єкт кібербезпеки, а не об’єкт кіберзахисту. До останніх відносять об’єкти критичної інфраструктури, чіткого переліку яких чинні нормативно-правові акти не містять, і не встановлено орган, котрий має відповідати за ведення цього переліку. Наголошується, що реалізація права на кібербезпеку можлива лише за умов відповідних змін до законодавства в інформаційній сфері та визначеності державного органу, на який би покладався обов’язок гарантування права особи на кібербезпеку й кіберзахист, оскільки Національна поліція та її спеціалізовані підрозділи підключаються лише на стадії встановлення факту кіберзлочину.
The article considers cybersecurity as a component of information human rights/ The main legislation of Ukraine in the field of cybersecurity is analyzed and it is concluded that cybersecurity is the next level of information security. Since information security mainly concerns the protection of information and access to it, and cybersecurity concerns the protection of human rights and freedoms when using cyberspace. The author’s definition of right to cybersecurity as an inalienable human right to protection of his important interests, including information rights, when using cyberspace. That is, the right to such a rule of law, under which human rights and freedoms are ensured, guarded and protected during the use of cyberspace. It is proposed that right to cybersecurity be classified as information human rights, but subject to revision of the list and content of this category of rights in national legislation, since the current regulations do not correspond to modern realities. Based on the analysis of cybersecurity legislation, it is concluded that the constitutional rights and freedoms of man and citizen, including information, are considered only as an object of cybersecurity, and not an object of cyberdefence. The latter include objects of critical infrastructure, a clear list of which is not contained in the current regulations and there is no established body that could be responsible for maintaining this list. It is emphasized that the realization of right to cybersecurity is possible only with appropriate changes to the legislation in the field of information and cybersecurity and the determination of the state body that would be responsible for ensuring the individual’s right to cybersecurity and cyberdefense, as the National Police and its specialized units are involved only at the stage of establishing the fact of cybercrime.

Бібліографічний опис

Хоббі Ю. С. Право людини на кібербезпеку: проблеми визначення та гарантування / Ю. С. Хоббі // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 37-43.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, information rights, cybersecurity, cyberdefense, object of critical infrastructure, right to cybersecurity, cyberpolice, інформаційні права, кібербезпека, кіберзахист, об’єкт критичної інфраструктури, право на кібербезпеку, кіберполіція

Цитування

Хоббі Ю. С. Право людини на кібербезпеку: проблеми визначення та гарантування / Ю. С. Хоббі // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 37-43.