Вимір "Sustainable development" для динаміки кримінального права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Балобанова, Дар’я Олександрівна
Балобанова, Д. О.
Балобанова, Дарья Александровна
Balobanova, Daria O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Оптимальним розвитком кримінального права є його стійкий розвиток. Це стосується технічного складника динаміки кримінального права, що зумовлюється і змістовим, і сучасним ідеологічним її спрямуванням. Під стійким розвитком кримінального права доцільно розуміти послідовний еволюційний комплексний розвиток галузі кримінального права, який базується на наступності та узгодженості, спрямований до досягнення запланованої мети. Отже, стійкий розвиток зазвичай еволюційний, але включає в себе і необхідні інновації та реформи. Так, стійкий розвиток кримінального права в умовах трансформації системи цінностей суспільства та необхідних новел у кримінально-правовому регулюванні, з одного боку, а з іншого - наступністю та узгодженістю, має являти собою періоди прогресивного руху та зумовленого спокою, повний комплекс яких спрямований на досягнення запланованої мети. Говорячи про прогрес у праві, слід розуміти набуття предметом нових сучасних якостей у часі та просторі. Відповідно, прогресивний рух і є розвитком. Отже, стійкий розвиток - прогресивний еволюційний рух, на відміну від регресу - втрати предметом необхідних якостей у просторі і часі. Революційний рух кримінального права загалом недоцільний, адже при ньому втрачатиметься наступність та узгодженість. В умовах динаміки стійкого розвитку кримінального права він може стосуватися окремих норм кримінального права, але лише за умови, якщо впровадження таких відповідає наступності та узгодженості. Наявність певної «кримінальної спадщини», з якою ми ввійшли в третє тисячоліття, вимагає розробки й реалізації ефективної стратегії протидії як злочинності загалом, так і її найнебезпечнішим проявам зокрема. Така стратегія повинна формуватися не тільки на науково обґрунтованому прогнозі розвитку кримінальної ситуації та відповідної політики, а й на розумінні необхідності сучасного бачення реалій впливу на кримінальне право глобальних світових перетворень та традицій очікувань від кримінального права у суспільстві.
The optimal development of criminal law is its sustainable development. This applies to the technical component of the dynamics of criminal law, which is due to both substantive and modern ideological direction. Under the sustainable development of criminal law it is expedient to understand the consistent evolutionary complex development of the field of criminal law, which is based on continuity and coherence, aimed at achieving the planned goal. Sustainable development is usually evolutionary, but includes the necessary innovations and reforms. Thus, the sustainable development of criminal law in the transformation of society’s values and the necessary innovations in criminal law regulation, on the one hand, and on the other – continuity and coherence, should be periods of progressive movement and conditioned peace, the full range of which is aimed at achieving the planned goals. Speaking of progress in law, it is necessary to understand the acquisition of the subject of new modern qualities in time and space. Accordingly, the progressive movement is a development. Thus, sustainable development it’s a progressive evolutionary movement, in contrast to regression – the loss of the subject of the necessary qualities in space and time. The revolutionary movement of criminal law in general is inexpedient, because it will lose continuity and coherence. Given the dynamics of sustainable development of criminal law, it may relate to certain rules of criminal law, but only if the implementation of such corresponds to the continuity and consistency. The existence of a certain “criminal legacy”, with which we have entered the third millennium, requires the development and implementation of an effective strategy to combat both crime in general and its most dangerous manifestations. Such a strategy should be formed not only on a scientifically based forecast of the criminal situation and relevant policies, but also on understanding the need for a modern vision of the realities of the impact on criminal law of global transformations and traditions of expectations from criminal law in society

Бібліографічний опис

Балобанова Д. О. Вимір "Sustainable development" для динаміки кримінального права / Д. О. Балобанова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 27 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 13-21.

Ключові слова

стійкий розвиток, еволюційний розвиток, революційний розвиток, наступність, узгодженість, протидія злочинності, sustainable development, evolutionary development, revolutionary development, continuity, consistency, crime prevention, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Criminal law

Цитування

Балобанова Д. О. Вимір "Sustainable development" для динаміки кримінального права / Д. О. Балобанова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 27 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 13-21.