Порушення конституційного права на працю як прояв дискримінації за віком

dc.contributor.authorГрень, Н. М.
dc.contributor.authorHren, N. M.
dc.date.accessioned2022-07-31T11:12:03Z
dc.date.available2022-07-31T11:12:03Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionГрень Н. М. Порушення конституційного права на працю як прояв дискримінації за віком / Н. М. Грень // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 92-97.en_US
dc.description.abstractСтаттю присвячено проблемі порушення конституційного права на працю як прояву дискримінації за віком. Вікова дискримінація є поширеною і трапляється у всіх типах галузей та професій у всьому світі. Дискримінація у ставленні до робітників старшої вікової групи включає ставлення як до таких, що мають усталені застарілі звички, технологічну необізнаність та відсутність енергії та гнучкості. Широко репрезентована статистика багатьох держав (Норвегії, Польщі, США, Нової Зеландії, Швеції) доводить, що дискримінація на ринку праці отримала безпрецедентне поширення та активізувалася проблема у зв’язку з економічними наслідками COVID-19. Констатовано, що дискримінація може мати не тільки індивідуальну стигматизацію, а й негативно відображається на всій сфері відносин у суспільстві, негативно впливає на економічний складник держави. До найпоширеніших наслідків дискримінації осіб старшої вікової групи належать: менш сприятливе ставлення до людей старшого віку в процесі найму та працевлаштування, що може призвести до вимушеного виходу на пенсію та неможливості змінити роботу; недостатня зайнятість осіб старшої вікової групи, наприклад неповна зайнятість; триваліші періоди безробіття. Протидія стереотипам, упередженням та віковій дискримінації у виробничому житті потребує широкого підходу. Факторами подолання дискримінації на робочому місці, на нашу думку, має стати комплекс гарантій, що вміщує чотири складники: нормативно визначену політику у сфері попередження та протидії дискримінації; інституційні, економічні та інші гарантії реалізації норм права; зміна ідеології та поведінки роботодавців може призвести до значного зменшення проблеми будьякої дискримінації, у тому числі за ознакою віку; подолання вікових стереотипів у суспільстві. Пріоритетним завданням є руйнування вікових міфів через усвідомлення сильних сторін старших працівників, зокрема, таких як надійність, зрілість суджень, відсутність імпульсивності, своєчасність, сильна робоча етика та досвід. Соціально-культурний складник розвитку суспільної свідомості є особливо актуальним, проте, на жаль, болючим питанням.en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to the problem of violation of the constitutional right to work as a manifestation of age discrimination. Age discrimination is widespread and occurs in all types of industries and professions around the world. Discrimination against older workers includes treatment as having outdated habits, technological ignorance, and a lack of energy and flexibility. Widely represented statistics from many countries (Norway, Poland, the United States, New Zealand, Sweden) show that discrimination in the labour market has become unprecedented and has exacerbated the economic consequences of COVID-19. It is stated that discrimination can have not only individual stigmatization, but also negatively affects the entire sphere of relations in society, negatively affects the economic component of the state. The most common consequences of discrimination against older people include: less favourable treatment of older people in the recruitment and employment process, which can lead to forced retirement and inability to change jobs; insufficient employment of older age groups, such as underemployment; longer periods of unemployment. Combating stereotypes, prejudices and age discrimination in working life requires a broad approach. In our opinion, the factors of overcoming discrimination in the workplace should be a set of guarantees, which contains four components: normatively defined policy in the field of prevention and counteraction to discrimination; institutional, economic and other guarantees of implementation of legal norms; changes in the ideology and behaviour of employers can significantly reduce the problem of any discrimination, including on the grounds of age; overcoming age stereotypes in society. The priority is to break down ageold myths through awareness of the strengths of older employees, such as reliability, maturity of judgment, lack of impulsiveness, timeliness, strong work ethic, and experience. The socio-cultural component of the development of public consciousness is a particularly relevant, but unfortunately painful issue.
dc.identifier.citationГрень Н. М. Порушення конституційного права на працю як прояв дискримінації за віком / Н. М. Грень // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 92-97.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18872
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectдискримінаціяen_US
dc.subjectправо на працюen_US
dc.subjectгарантіїen_US
dc.subjectробітники старшого вікуen_US
dc.subjectринок праціen_US
dc.subjectdiscriminationen_US
dc.subjectright to worken_US
dc.subjectguaranteesen_US
dc.subjectolder workersen_US
dc.subjectlabour marketen_US
dc.titleПорушення конституційного права на працю як прояв дискримінації за вікомen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Грень Н. М..pdf
Size:
166.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: