Науково-методологічні засади управління у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення

dc.contributor.authorШеховцов, Володимир Володимирович
dc.contributor.authorШеховцов, В. В.
dc.contributor.authorShekhovtsov, Volodymyr V.
dc.contributor.authorShekhovtsov, V. V
dc.date.accessioned2022-04-30T11:59:43Z
dc.date.available2022-04-30T11:59:43Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionШеховцов В. В. Науково-методологічні засади управління у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення / В. В. Шеховцов // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 148-155.en_US
dc.description.abstractГлобалізація як тенденція сучасного цивілізаційного розвитку продукує якісно новий рівень взаємовідносин між людиною та довкіллям. Загострення екологічних проблем, у тому числі перманентна зміна кількісно-якісного стану тваринного світу, деструктивний вплив господарської діяльності на середовища існування дикої фауни, руйнування природних та природно-антропогенних екосистем, вимагає прийняття ефективних рішень і здійснення кардинальних дій, які забезпечать екологозбалансоване використання тваринного світу з перспективою його збереження для майбутніх поколінь. На думку автора, у вирішенні цього глобального завдання особлива роль належить екологічному управлінню, яке за умови його належного стану правового забезпечення та визначення основоположних цілей, завдань та засобів реалізації сприятиме побудові гармонійного співіснування людини та довкілля. Саме тому статтю присвячено визначенню концептуальних засад екологічного управління крізь призму висвітлення науково-методологічних основ теорії управління, а також з’ясуванню сучасних проблем у досліджуваній царині. Для сучасного стану реалізації екологічного управління, у тому числі й у фауністичній сфері, є характерною мультисуб’єктність, тому у процесі дослідження автор акцентує на необхідності налагодження конструктивного діалогу, симбіозу та скоординованої взаємодії всіх зацікавлених суб’єктів, діяльність яких пов’язана з охороною, використанням або відтворенням тваринного світу. Такі відносини повинні базуватися на принципі партнерства та усвідомлення взаємної відповідальності за наслідки своєї діяльності. Поряд із цим ефективна модель екологічного управління передбачає усунення негативних явищ у межах його кожного окремого виду: державного (шляхом чіткого розмежування повноважень органів екологічного управління), локального (за допомогою запровадження інноваційних методик екологічного менеджменту на підприємствах), громадського тощо.en_US
dc.description.abstractGlobalization as a tendency of modern civilizational development produces a completely new level of interrelation between human and environmental. Aggravating a environmental problems, including permanent change the quantitative and qualitative state of the fauna, the destructive impact of economic activities on wildlife habitats, the destruction of natural and seminatural ecosystems require effective decisions and profound actions to ensure environmentally sustainable use with the prospect of its conservation for future generations. In the author’s opinion, the crucial role in the process of ecological problem solving belongs to environmental management, which, providing its proper state of legal support and the definition of fundamental goals, objectives and means of implementation, will help build a harmonious coexistence of human and the environment. That is why the article is devoted to defining the conceptual foundations of environmental management through the prism of the scientific and methodological basics of management theory, as well as clarifying current problems in this region of interest. The current state of implementation of environmental management, including in the faunistic sphere, is characterized by multisubjectivity. Therefore, in the process of research, the author emphasizes the need for constructive dialogue, symbiosis and coordinated interaction of all stakeholders whose activities are related to the protection, use or reproduction of wildlife. Such relations should be based on the principle of partnership and awareness of mutual responsibility for the consequences of their activities. Along with that, an effective model of environmental management involves the elimination of negative phenomena within each of its individual types: state (through a clear delineation of competency of environmental management bodies), local (through the introduction of innovative methods of environmental management in enterprises), public, and so on.
dc.identifier.citationШеховцов В. В. Науково-методологічні засади управління у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення / В. В. Шеховцов // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 148-155.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16984
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectecological managementen_US
dc.subjectprotection of faunaen_US
dc.subjectwild faunaen_US
dc.subjectfaunistic lawen_US
dc.subjectmanagement in the field of protectionen_US
dc.subjectuse and reproduction of faunaen_US
dc.subjectекологічне управлінняen_US
dc.subjectекологічний менеджментen_US
dc.subjectохорона тваринного світуen_US
dc.subjectдика фаунаen_US
dc.subjectфауністичне правоen_US
dc.subjectуправління у сфері охорониen_US
dc.subjectвикористання та відтворення тваринного світуen_US
dc.titleНауково-методологічні засади управління у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу: проблеми реалізації та шляхи вдосконаленняen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
В. Шеховцов Науково-методологічні засади управління у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу.pdf
Size:
161.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: