Компетенція адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Джабурія, Олександр Володимирович
Джабурия, Александр Владимирович
Jubuyriya, Oleksandr V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. У дисертації досліджено науково-теоретичні та практичні питання компетенції адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень. Розглянуто теоретичні положення, пов'язані з визначенням структури та особливостей компетенції адміністративних судів у контексті правозахисної природи їх діяльності, здійснено аналіз співвідношення категорії «компетенція» адміністративного суду з такими суміжними поняттями, як «юрисдикція», «правовий статус», «повноваження», «підсудність» та обґрунтовано доцільність теоретичної характеристики діяльності адміністративного суду саме через дослідження його компетенції. Здійснено науково-теоретичний аналіз окремих елементів компетенції адміністративних судів. Предметні повноваження, або предмет відання адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень являє собою особливу групу публічно-правових спорів, головною характерною рисою яких є порушення суб'єктивного публічного права. Функціональні повноваження адміністративних судів досліджено з урахуванням специфіки їх прояву на окремих стадіях адміністративного судочинства та за різних форм провадження. На підставі зазначеного аналізу розроблено пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності діяльності адміністративних судів щодо розгляду і вирішення справ з оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - административное право и процесс, финансовое право, информационное право. - Национальный университет «Одесская юридическая академия». - Одесса, 2014. В диссертации исследуются научно-теоретические и практические вопросы компетенции административных судов по обжалованию решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий. Рассмотрены теоретические положения, связанные с определением структуры и особенностей компетенции административных судов в контексте правозащитной природы их деятельности, осуществлен анализ соотношения категории «компетенция» административного суда с такими смежными категориями, как «юрисдикция», «правовой статус», «полномочия», «подсудность» и обоснована целесообразность теоретической характеристики деятельности административного суда именно через исследование его компетенции. Осуществлен научно-теоретический анализ отдельных элементов компетенции административных судов. Предметные полномочия, или предмет ведения административных судов по обжалованию решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий являет собой особую группу публично-правовых споров, главной характерной чертой которых является нарушение субъективного публичного права. Предложено определение прав и свобод гражданина, которые являются предметом защиты в административном судопроизводстве через меру возможного поведения граждан в публично-правовых отношениях с соответствующими субъектами властных полномочий, которые реализуются с целью получения определенных результатов, требующих осуществления указанными субъектами властных управленческих функций, удовлетворения публичных интересов и закрепляются с помощью норм различных отраслей права. Функциональные полномочия административных судов исследованы с учетом специфики их проявления на отдельных стадиях административного судопроизводства и при различных формах производства. Установлено, что функциональные полномочия административного суда характеризуются непосредственным и инициативным исследованием дела (квазиследственный характер), то есть рассмотрение и разрешение споров физических или юридических лиц с субъектом властных полномочий относительно обжалования его решений, действий или бездействия зависит от инициативы административного судьи по поискам доказательств, использование в необходимых случаях контрольных полномочий. Установлено, что процессуальная форма рассмотрения дел по обжалованию решений, действий или бездеятельности субъекта властных полномочий являет собой комплекс внешне выраженных процессуальных действий административного суда, направленных на установление фактической обстановки по делу и принятия решения по делу. Выделены две процессуальные формы рассмотрения административными судами дел об обжаловании решений, действий или бездеятельности субъекта властных полномочий, которые влияют на объем функциональных полномочий административного суда: общее производство и письменное производство. На основании осуществленного анализа разработаны предложения, направленные на повышение эффективности деятельности административных судов по рассмотрению и разрешению дел по обжалованию решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий.
Thesis gaining a scientific degree of a candidate of jurisprudence in special 12.00.07 - administrative law and process; financial law; informational law. - National University "Odessa Academy of Law". - Odessa, 2014. In the thesis there are researched scientific-theoretical and practical issues on competence of administrative courts concerning appeal of decisions, actions or inactions of public authority subjects'. There were considered theoretical theses connected with definition of structure andpeculiarities ofthe administrative courts' competence in the context of remedial nature of their activity, there was made an analysis of correlation ofthe category "competence of administrative court" with such adjoining terms as "jurisdiction", "legal status", "authority", "cognizance" and there was grounded the advisability of theoretical characteristics ofthe administrative court activity through the research of its competence. There was made a scientific-theoretical analysis of separate elements ofthe administrative courts' competence. Object authorities or object of the competence of administrative courts concerning appeal of decisions, actions or inactions of public authority subjects' compose the special group of public-legal disputes, the main characteristic feature of which is violation of subjective legal right. Functional authorities of administrative courts were researched taking into consideration the specific features of their demonstration on separate stages of administrative legal proceeding and in different forms of proceeding. On the basis of mentioned analysis there are worked out suggestions that are directed on increasing the effectiveness of the administrative courts activity concerning consideration and resolving cases on appeal of decisions, actions or inactions of public authority subjects'.

Бібліографічний опис

Джабурія О. В. Компетенція адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Джабурія; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2014. – 22 с.

Ключові слова

адміністративне судочинство, завдання адміністративного судочинства, компетенція адміністративних судів, повноваження адміністративних судів, публічно-правовий спір, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, административное судопроизводство, задачи административного судопроизводства, компетенция административных судов, полномочия административных судов, публично-правовой спор, обжалования решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий, administrative legal proceeding, tasks of administrative legal proceeding, competence of administrative courts, authorities of administrative courts, public-legal dispute, appeal of decisions, actions or inactions of public authority subjects'

Цитування

Джабурія О. В. Компетенція адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Джабурія; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2014. – 22 с.

Зібрання