«Інформація» та «правова інформація» як об’єкти правовідносин у сфері інформаційних комунікацій

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Борисова, А. О.
Borysova, A. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті аналізуються визначення категорій «інформація» та «правова інформація» в контексті дослідження приватноправових відносин у сфері інформаційних комунікацій. Встановлено, що інформація і правова інформація є основними об’єктами інформаційних правовідносин взагалі та правовідносин у сфері інформаційних комунікацій. Також, незважаючи на великий науковий доробок учених, концепція інформації недостатньо повно розглядається у сфері інформаційних комунікацій. Існує багато напрацювань у теорії інформації, кібернетиці, інформатиці, проте в них відсутній розгляд даного поняття саме в контексті інформаційних комунікацій. Доведено, що категорія «інформація» має неабияке значення у цивільному праві України. Саме інформація, інформаційні відносини, інформаційні права відіграють нині найсуттєвішу роль у розвитку цивілістики. Так, встановлено, що правовий режим окремих видів інформації визначається спеціальними актами цивільного законодавства, які враховують її особливість та визначають співвідношення публічних і приватних інтересів під час її пошуку, збирання, зберігання, переробки, поширення й використання в різних сферах суспільного життя. Встановлено, що слід розрізняти використання поняття «інформації» в його загальновживаному сенсі та використання як центрального поняття у правовому регулюванні конкретних суспільних відносин, що пов’язані з інформаційними комунікаціями. Так, у науці та національному законодавстві розрізняють поняття інформації та правової інформації. Правова інформація має офіційний і документальний характер. Інформація як об’єкт цивільного права розглядається в таких проявах: як особисте немайнове благо, право на яке закріплено в цивільному законодавстві; як результат інтелектуальної діяльності, тобто як об’єкт виключних прав; як інформаційний продукт, тобто об’єкт, який може бути інформаційним товаром і предметом будьяких правочинів. Правова інформація має офіційний і документальний характер, для неї характерна системність. Існуючі наукові підходи до визначення правової інформації різноманітні в залежності від авторського розуміння даної категорії зарубіжними і вітчизняними вченими і фахівцями.
The article analyzes the definitions of the categories “information” and “legal information” in the context of the study of private law relations in the field of information communications. Also, despite the great scientific achievements of scientists, the concept of information is not fully considered in the field of information communications. There are many developments in information theory, cybernetics, computer science, but they do not consider this concept in the context of information communications. It is proved that the category “information” is of great importance in the civil law of Ukraine. It is information, information relations, information rights that play the most important role in the development of civilization today. Thus, it is established that the legal regime of certain types of information is determined by special acts of civil law, which take into account its features and determine the ratio of public and private interests in its search, collection, storage, processing, distribution and use in various spheres of public life. It is established that a distinction should be made between the use of the concept of “information” in its common sense and the use as a central concept in the legal regulation of specific social relations related to information communications. Thus, science and national law distinguish between the concepts of information and legal information. Legal information is official and documentary. Information as an object of civil law is considered in the following manifestations: as a personal intangible good, the right to which is enshrined in civil law; as a result of intellectual activity, is as an object of exclusive rights; as an information product, is an object that can be an information product and the subject of any transactions. Legal information has an official and documentary nature, it is characterized by systematicity. Existing scientific approaches to the definition of legal information are diverse depending on the author's understanding of this category by foreign and domestic scientists and specialists.

Бібліографічний опис

Борисова А. О. «Інформація» та «правова інформація» як об’єкти правовідносин у сфері інформаційних комунікацій / А. О. Борисова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 4. - С. 180-188.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, information, legal information, relations and spheres of information communications, civil law, object of civil law, інформація, правова інформація, відносини у сфері інформаційних комунікацій, цивільне право, об’єкт цивільного права

Цитування

Борисова А. О. «Інформація» та «правова інформація» як об’єкти правовідносин у сфері інформаційних комунікацій / А. О. Борисова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 4. - С. 180-188.