Сутність конституційно-правового статусу українського народу

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Колодій, Олексій Анатолійович
Колодій, О. А.
Kolodii, Oleksii A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У цій науковій статті розкрито сутність конституційно-правового статусу Українського народу. Визначено, що сутність демонструє найголовніші, найвизначніші характеристики та якості певного предмета, у цьому разі конституційно-правового статусу Українського народу. Вона демонструє, що являє собою такий предмет, його походження, буття, функціонування, перспективи розвитку, місце і роль у житті суспільства, держави, особи. Тобто сутність як соціально-цілісна система включає у себе певні різні взаємопов’язані ознаки та елементи предмета, що і становлять його внутрішню сторону. Наголошено, що сутністю конституційно-правового статусу Українського народу є визнання його повноцінним суб’єктом всіх (політичних, економічних, правових, духовних та інших) суспільних відносин, що мають місце у соціальному житті, гарантування його системоутворюючого права бути носієм суверенітету, єдиним джерелом влади, здійснювати владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, визначати і змінювати конституційний лад в Україні, утворювати власне суспільство, державу, право, контролювати та змінювати їх. Акцентовано увагу, що необхідність визнання принципів елементами конституційно-правового статусу Українського народу зумовлюється тим, що саме вони спільно із функціями демонструють сутність, соціальне призначення та соціальну цінність конституційно-правового статусу Українського народу. Наголошено, що у сучасних інтерпретаціях функцій їх здебільшого розглядають як напрям діяльності. Проте хотілося б зазначити, що не всякий напрям діяльності Українського народу можна визнати його функцією, а тільки найбільш важливий із них, той, який демонструє його сутність і соціальне призначення. І навіть за такого підходу не забезпечується абсолютна рівнозначність функцій за своєю вагомістю й значущістю для Українського народу. Саме тому і можна вести мову про основні та неосновні функції Українського народу.
This scientific article reveals the essence of the constitutional and legal status of the Ukrainian people. It is determined that the essence demonstrates the most important, most significant characteristics and qualities of a certain subject, in this case the constitutional and legal status of the Ukrainian people. It demonstrates what is a given object, its origin, existence, functioning, prospects for development, place and role in society, state, person. That is, the essence as a socially holistic system includes certain various interconnected features and elements of the object, which constitute its inner side. It is emphasized that the essence of the constitutional and legal status of the Ukrainian people is the recognition of its full-fledged subject of all (political, economic, legal, spiritual and other) social relations that take place in social life, guaranteeing its system-forming right to be the bearer of sovereignty. To exercise power directly and through state authorities and local governments, to determine and change the constitutional order in Ukraine, to form their own society, state, law, to control and change them. Emphasis is placed on the need to recognize the principles as elements of the constitutional and legal status of the Ukrainian people due to the fact that they, together with the functions, demonstrate the essence, social purpose and social value of the constitutional and legal status of the Ukrainian people. It is emphasized that in modern interpretations of functions they are mostly considered as a direction of activity. However, I would like to stipulate that not every direction of activity of the Ukrainian people can be recognized as its function, but only the most important of them, the one that demonstrates its essence and social purpose. And even with such an approach, the absolute equivalence of functions in terms of their weight and significance for the Ukrainian people is not ensured. That is why we can talk about the basic and non-basic functions of the Ukrainian people.

Бібліографічний опис

Колодій О. А. Сутність конституційно-правового статусу українського народу / О. А. Колодій // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 36-41.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Український народ, правосуб’єктність, гарантії конституційних прав, права та обов’язки, конституційно-правовий статус Українського народу, Ukrainian people, legal personality, guarantees of constitutional rights, rights and responsibilities, constitutional and legal status of the Ukrainian people

Цитування

Колодій О. А. Сутність конституційно-правового статусу українського народу / О. А. Колодій // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 36-41.