Особливості правового регулювання сфери аквакультури в Україні

dc.contributor.authorКожура, Людмила Олександрівна
dc.contributor.authorКожура, Л. О.
dc.contributor.authorKozhura, Liudmyla O.
dc.contributor.authorKozhura, L. O.
dc.date.accessioned2022-05-14T20:36:41Z
dc.date.available2022-05-14T20:36:41Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionКожура Л. О. Особливості правового регулювання сфери аквакультури в Україні / Л. О. Кожура // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 132-137.en_US
dc.description.abstractУ цій статті розкрито особливості правового регулювання аквакультури. Акцентовано увагу, що в Законі України «Про аквакультуру» (далі – Закон) відсутні положення щодо порядку здійснення контролю та нагляду. Ст. 16 Закону є бланкетною та відсилає до Закону України «Про ветеринарну медицину» щодо порядку проведення ветеринарно-санітарного контролю. Натомість у самому Законі відсутні норми, що визначають здійснення інших видів контролю (наприклад, контроль за поданням суб’єктами аквакультури звітної інформації щодо обсягів виробництва продукції аквакультури; контроль за діяльністю суб’єктів аквакультури під час розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів тощо). Відзначимо, що норми Закону не містять положень щодо інших форм контрольної діяльності уповноважених суб’єктів: моніторингу, аудиту, нагляду, перевірки тощо. Відсутність засобів управлінської природи у спеціальному нормативно-правовому акті створює ситуацію нівелювання окремих норм. Прогалиною видається також відсутність норми, що встановлює право громадських інспекторів здійснювати громадський контроль за законністю провадження аквакультури як самостійного виду сільськогосподарської діяльності, наприклад, здійснення громадського контролю щодо дотримання норм Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України чи контроль за дотриманням законодавства суб’єктами аквакультури тощо. Окрім здійснення контрольно-наглядової діяльності, також варто акцентувати увагу на здійсненні дозвільно-реєстраційної діяльності у сфері аквакультури уповноваженими суб’єктами. Зокрема, цим Законом не урегульовано питання отримання дозволів (дозволу на спеціальне водокористування; дозволу на вилучення водних біоресурсів тощо) та здійснення реєстраційної діяльності (об’єктів аквакультури, напрямів аквакультури тощо). Запропоновано визначити шляхи реалізації залежно від статусу суб’єкта: а) для суб’єктів державного сектору; б) для суб’єктів приватного сектору; в) для експорту. Окремим недоліком Закону хотілося б виокремити відсутність положень, що визначають взаємодію суб’єктів аквакультури між собою; взаємодію публічних органів управління та суб’єктів господарювання, які здійснюють аквакультуру; взаємодію між громадськими органами та органами публічного управління; взаємодію між громадськими органами та суб’єктами господарювання, які здійснюють аквакультуру.en_US
dc.description.abstractThis article reveals the features of the legal regulation of aquaculture. It is emphasized that the Law of Ukraine “On Aquaculture” (hereinafter – the Law) does not contain provisions on the procedure for control and supervision. St. 16 of the Law is a blanket and refers to the Law of Ukraine “On Veterinary Medicine” on the procedure for veterinary and sanitary control. Instead, the Law itself does not provide for other types of control (for example, control over the submission of aquaculture entities reporting on the volume of aquaculture production; control over the activities of aquaculture entities during the breeding and/or cultivation of alien and non-native aquatic species, etc.). Note that the provisions of the Law do not contain provisions on other forms of control activities of authorized entities: monitoring, audit, supervision, inspections, etc. The lack of means of administrative nature in a special legal act, create a situation of leveling certain rules. There is also a gap in the lack of a rule establishing the right of public inspectors to exercise public control over the legality of aquaculture as an independent agricultural activity, for example, public control over compliance with aquaculture (fisheries) and fish productivity in Ukraine or compliance with legislation by entities aquaculture, etc. In addition, the implementation of control and supervision activities should also focus on the activities of authorized entities to carry out permitting and registration activities in the field of aquaculture. In particular, this Law does not regulate the issue of obtaining permits (permit for special water use; permit for extraction of aquatic bioresources, etc.) and registration activities (aquaculture facilities, aquaculture areas, etc.). It is proposed to determine the ways of implementation depending on the status of the entity: a) for public sector entities; b) for private sector entities; c) for export. A separate shortcoming of the Law would be to highlight the lack of provisions that determine the interaction of aquaculture entities with each other; interaction of public authorities and business entities engaged in aquaculture; interaction between public bodies and public administration bodies; interaction between public bodies and aquaculture entities.
dc.identifier.citationКожура Л. О. Особливості правового регулювання сфери аквакультури в Україні / Л. О. Кожура // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 132-137.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/17444
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectaquacultureen_US
dc.subjectaquaculture productsen_US
dc.subjectlegal regulationen_US
dc.subjectfisheriesen_US
dc.subjectfish farmingen_US
dc.subjectаквакультураen_US
dc.subjectпродукція аквакультуриen_US
dc.subjectправове регулюванняen_US
dc.subjectрибне господарствоen_US
dc.subjectрибництвоen_US
dc.titleОсобливості правового регулювання сфери аквакультури в Україніen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Л. Кожура.pdf
Size:
146.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: