Науково-нормативні підходи до визначення податкової політики

dc.contributor.authorМарущак, Анна Валеріївна
dc.contributor.authorМарущак, А. В.
dc.contributor.authorMarushchak, Anna V.
dc.contributor.authorОлексій, Уляна Олександрівна
dc.contributor.authorОлексій, У. О.
dc.contributor.authorOleksii, Uliana O.
dc.date.accessioned2022-07-03T18:33:25Z
dc.date.available2022-07-03T18:33:25Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionМарущак А. В. Науково-нормативні підходи до визначення податкової політики / А. В. Марущак, У. О. Олексій // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 101-107.en_US
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню податкової політики, її реалізації та визначення. У науковому дослідженні міститься аналіз ключових понять податкової політики держави. Розглядаються органи державної влади, що провадять її реалізацію. Встановлено, що поняття «податкова політика» є досить дискусійним, оскільки не існує єдиного погляду на визначення його змісту. Закцентована увага на недостатності нормативного визначення податкової політики, що міститься у діючому законодавстві України. Встановлено, що податкова політика є частиною державної політики і має беззаперечний вплив на багато сфер суспільного життя – економічну, політичну, соціальну, культурну тощо. Діяльність із приводу реалізації податкової політики здійснюється органами державної влади у сукупності з бюджетною, валютною та митною політикою. Звертається увага на таку особливість податкової політики, як циклічність, тобто безперервне здійснення певних дій, метою яких є покращення добробуту та підвищення ефективності усієї державної політики. Встановлено, що податкова політика країни є ключовим інструментом усієї держаної політики, який може негативно чи позитивно вплинути на економічну стабільність. Податкова політика стосується і формулювання податкової системи, і вироблення стратегій, що сприятимуть інвестуванню, створенню прийнятного середовища для ведення бізнесу. Вказується щодо чотирьох підходів до трактування податкової політики, які утворились у наукових колах. Відповідно до першого податкова політика розглядається у широкому значенні як системне поняття, певна сукупність усіх засобів і способів її здійснення. Другий підхід характеризує податкову політику як вид державної і, відповідно, діяльність державних органів щодо її впровадження та забезпечення. Прихильники третього підходу притримуються думки, що податкова політика є частиною бюджетно-податкової, а четвертого – що податкову політику потрібно ототожнювати з фіскальною. Запропоновані ключові особливості здійснення ефективної податкової політики: ініціювання відповідних законопроектів; консультації з громадськістю; забезпечення доходу та аналіз економічного впливу; сприяння міжнародним податковим відносинам; здійснення моніторингу впливу змін у податковій політиці; гармонізація податкової політики з іншими видами державної політики.en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to the study of tax policy, its implementation and definition. The research contains an analysis of key concepts of tax policy of the state. The bodies of state power that carry out its implementation are considered. It is established that the concept of tax policy is quite debatable, because there is no single view on the definition of its content. Attention is focused on the inadequacy of the normative definition of tax policy contained in the current legislation of Ukraine. It is established that tax policy is part of public policy and has an undeniable impact on many spheres of public life – economic, political, social, cultural and so on. Activities related to the implementation of tax policy are carried out by public authorities in conjunction with budget, currency and customs policies. Attention is drawn to such a feature of tax policy as cyclicality, ie the continuous implementation of certain actions aimed at improving the welfare and efficiency of all public policy. It is established that the country’s tax policy is a key tool of all public policy, which can negatively or positively affect economic stability. Tax policy concerns both the formulation of the tax system, and the development of strategies that will promote investment, and the creation of an acceptable environment for doing business. Indicates four approaches to the interpretation of tax policy that have emerged in academia. According to the first, tax policy is considered in a broad sense as a systemic concept, a set of all means and methods of its implementation. The second approach characterizes tax policy as a type of state and, accordingly, the activities of state bodies for its implementation and maintenance. Proponents of the third approach hold the view that tax policy is part of the fiscal policy, and the fourth – that tax policy should be equated with fiscal. The key features of the implementation of effective tax policy are proposed: initiation of relevant bills; public consultations; income generation and economic impact analysis; promotion of international tax relations; monitoring the impact of changes in tax policy; harmonization of tax policy with other types of public policy.
dc.identifier.citationМарущак А. В. Науково-нормативні підходи до визначення податкової політики / А. В. Марущак, У. О. Олексій // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 101-107.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18220
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectдержавна політикаen_US
dc.subjectподаткова політикаen_US
dc.subjectфіскальна політикаen_US
dc.subjectоргани державної владиen_US
dc.subjectstate policyen_US
dc.subjecttax policyen_US
dc.subjectfiscal policyen_US
dc.subjectpublic authoritiesen_US
dc.titleНауково-нормативні підходи до визначення податкової політикиen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Науково-нормативні підходи до визначення податкової політики.pdf
Size:
157.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: