Поняття цивільно-правової відповідальності сторін за договором

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Приленський, Ігор Генрихович
Приленський, І. Г.
Prylenskyi, Ihor H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтею визначено поняття договору, що він являє собою домовленість двох або більше сторін, яка спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Визначено, що у разі невиконання або неналежного виконання сторонами обов’язку договору вони підлягають цивільно-правовій відповідальності. У статті зазначається наявність різних видів юридичної відповідальності. Відзначається, що поряд з кримінальною, адміністративною та дисциплінарною відповідальністю важливе місце посідає саме цивільна. Вона є одним зі способів впливу на учасників цивільних правовідносин, що визначається межами дозволеної та необхідної поведінки. Цивільно-правова відповідальність настає за порушення договірних зобов’язань майнового характеру або за заподіяння майнової чи немайнової (моральної) шкоди. У статті акцентовано увагу на тому, що умовами цивільно-правової відповідальності є: 1) протиправність поведінки правопорушника (поведінка, яка порушує норму права незалежно від того, знав чи не знав правопорушник про неправомірність такої поведінки); 2) наявність негативних наслідків у особи, суб’єктивне право якої було порушено (шкода); 3) причинний зв’язок між поведінкою правопорушника та негативними наслідками; 4) вина правопорушника. При цьому загальною формою відповідальності виокремлюють обов’язок боржника відшкодувати збитки кредитору, заподіяні правопорушенням. Стягнення збитків можливо застосовувати незалежно від існування таких положень у договорі. Відшкодування збитків спрямовується на відновлення майнового стану потерпілої особи, що існував до самого правопорушення та за допомогою майна такого правопорушника, а тому носить компенсаційний характер.
The article defines the concept of a contract: it is an agreement between two or more parties, which is aimed at establishing, changing, or terminating civil rights and obligations. It is determined that in case of non-performance or improper performance by the parties of the obligation of the contract, they are subject to civil liability.The article notes the existence of different types of legal liability. It is noted that along with criminal, administrative, and disciplinary liability, civil is an essential place. It is one of the ways to influence the participants of civil legal relations, which is determined by the limits of permissible and necessary behaviour. Civil liability arises for breach of contractual obligations of a property nature or for causing property or nonproperty (moral) damage. The article focuses on the fact that the conditions of civil liability are: 1) the typicality of the offender’s behaviour (behaviour that violates the right of the offender, regardless of whether the offender knew or did not know about the wrongdoing of such behaviour); 2) the presence of negative consequences in a person whose subjective right has been violated (harm); 3) the causal link between the offender’s behaviour and the negative consequences; 4) the guilt of the offender. In this case, the general form of liability is the obligation of the debtor to reimburse the creditor for damages caused by the offense. Recovery of damages may be applied regardless of the existence of such provisions in the contract. Compensation for damages is aimed at restoring the property status of the deceased person, which existed before the offense itself and with the help of the property of such an offender and, therefore, has a compensatory character.

Бібліографічний опис

Приленський І. Г. Поняття цивільно-правової відповідальності сторін за договором / І. Г. Приленський // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 159-165.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, цивільне право, цивільно-правові відносини, цивільно-правова відповідальність, договір, цивільно-правовий договір, civil law, civil legal relations, civil liability, contract, civil contract, transportation

Цитування

Приленський І. Г. Поняття цивільно-правової відповідальності сторін за договором / І. Г. Приленський // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 159-165.