Ґенеза філософсько-правового феномена справедливості судового розгляду в конституційному праві

dc.contributor.authorЗавальнюк, Ігор Вікторович
dc.contributor.authorЗавальнюк, І. В.
dc.contributor.authorZavalniuk, Ihor V.
dc.date.accessioned2022-07-31T11:59:39Z
dc.date.available2022-07-31T11:59:39Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionЗавальнюк І. В. Ґенеза філософсько-правового феномена справедливості судового розгляду в конституційному праві / І. В. Завальнюк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 36-46.en_US
dc.description.abstractУ статті досліджено ґенезу науково-правових поглядів вітчизняних та зарубіжних учених і практиків з питань визначення філософсько-правового феномена справедливості судового розгляду в конституційному праві. Наголошено, що, досліджуючи ґенезу філософсько-правового феномена справедливості в конституційному праві співвідношення справедливості і права, великі мислителі минулого обґрунтували висновки щодо того, що категорії права і справедливості мають багато спільного в походженні, сутності, функціях і змістовому вираженні, водночас було б неправильним ототожнювати ці поняття, позаяк правові норми не завжди є справедливими, а справедливість не обмежується правовою сферою. Доведено, що справедливість значною мірою залишається явищем моралі, соціальним та етичним критерієм права. Аргументовано, що у розумінні більшості філософів і юристів справедливість означає насамперед рівність і еквівалентність. Ці поняття конкретизуються в низці правил, встановлених законодавством, у тому числі, які регулюють здійснення судочинства. До таких правил належать, зокрема, норми про незалежний і неупереджений суд, про рівне право на звернення до суду, про обов’язок сторони довести ті обставини, на які вона посилається. Визначено, що у сучасному конституційному праві вчені виходять з того, що, незважаючи на нерівність здібностей і можливостей людей, вони повинні мати рівні права, і справедливість полягає в тому, наскільки ефективно підтримується баланс таких прав на законодавчому рівні. Обґрунтовано, що Конституція України гарантує кожному рівні права на судовий захист у межах конституційного, цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства України. Норми, що передбачають вирішення спорів, зокрема про поновлення порушеного права, не можуть суперечити принципу рівності всіх перед законом та судом і у зв’язку з цим обмежувати право на судовий захист. Однак зазначено, що справедливість полягає не тільки в рівності, але у відповідних ситуаціях і в правильній, прогресивній нерівності. Доведено, що зміст конституційно-правового поняття справедливості зумовлений одночасним існуванням загальнолюдських цінностей і систем цінностей всередині суспільства. Вивчення справедливості як етико-юридичного феномена може відкрити загальне і незмінне в поглядах людей, усунути суб’єктивні, тимчасові і випадкові тлумачення, надати цій ідеї вагомої теоретичної і практичної значущості.en_US
dc.description.abstractThe article examines the genesis of scientific and legal views of domestic and foreign scientists and practitioners on the definition of the philosophical and legal phenomenon of judicial justice in constitutional law. It is noted that, investigating the genesis of the philosophical and legal phenomenon of justice in constitutional law, the ratio of justice and Law, great thinkers of the past justified the conclusions that the categories of law and Justice have much in common in origin, essence, functions and semantic expression, at the same time, it would be wrong to identify these concepts, since legal norms are not always fair, and justice is not limited to the legal sphere. It is proved that justice largely remains a phenomenon of morality, a social and ethical criterion of law. It is argued that in the understanding of most philosophers and lawyers, justice means, first of all, equality and equivalence. These concepts are specified in a number of rules established by law, including those regulating the conduct of legal proceedings. Such rules include, in particular, the rules on an independent and impartial court, on the equal right to appeal to the court, on the obligation of a party to prove the circumstances to which it refers. It is determined that in modern constitutional law, scientists proceed from the fact that despite the inequality of abilities and capabilities of people, they should have equal rights, and justice lies in how effectively the balance of these rights is maintained at the legislative level. It is proved that the Constitution of Ukraine guarantees everyone equal rights to judicial protection in the framework of constitutional, civil, economic, administrative and criminal proceedings of Ukraine. The rules providing for the resolution of disputes, in particular on the restoration of a violated right, cannot contradict the principle of equality of all before the law and the court and therefore restrict the right to judicial protection. However, justice lies not only in equality, but also in appropriate situations and in correct, progressive inequality. It is proved that the content of the constitutional and legal concept of justice is due to the simultaneous existence of universal values and value systems within society. The study of justice as an ethical and legal phenomenon can reveal the general and unchangeable in people’s views, eliminate subjective, temporary and random interpretations, and give this idea great theoretical and practical significance.
dc.identifier.citationЗавальнюк І. В. Ґенеза філософсько-правового феномена справедливості судового розгляду в конституційному праві / І. В. Завальнюк // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 36-46.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18879
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectсправедливістьen_US
dc.subjectсудовий захистen_US
dc.subjectсудовий розглядen_US
dc.subjectконституційне правоen_US
dc.subjectправова сфераen_US
dc.subjectправа людиниen_US
dc.subjectетико-юридичний феноменen_US
dc.subjectjusticeen_US
dc.subjectjudicial protectionen_US
dc.subjectjudicial reviewen_US
dc.subjectconstitutional lawen_US
dc.subjectlegal sphereen_US
dc.subjecthuman rightsen_US
dc.subjectethical and legal phenomenonen_US
dc.titleҐенеза філософсько-правового феномена справедливості судового розгляду в конституційному правіen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Завальнюк І. В..pdf
Size:
258.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: