Проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні і практика Європейського суду

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Кохановська, Олена Велеонінівна
Кохановская, Елена Велеониновна
Kokhanovska, Olena V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджуються проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні, а також практика Європейського суду з цих питань. Здійснюється аналіз норм ЦК України, а також Конституції України та положень міжнародних актів щодо змісту і реалізації права на свободу пресування, можливих обмежень зазначеного пра­ва і умов, за яких ці обмеження допускаються.На практичних прикладах аналізуються право на свободу пересу­вання, право на вільний вибір місця проживання, а також виборчі права, які тісно пов’язані між собою.
В статье исследуются проблемы реализации права на свободу передвижения в Украине, а также практика Европейского суда по этим вопросам. Осуществляется анализ норм ГК Украины, а также Конституции Украины и положений международных актов относительно содержания и реализации права на свободу перемещения, возможных ограничений указанного права и условий, при которых такие ограничения допускаются. На практи­ческих примерах анализируются право на свободу перемещения, право на свободный выбор места проживан­ия, а также избирательные права, которые тесно связаны между собой.
The article deals with the problem of the right to freedom of movement in Ukraine, and the practice of the European Courton these issues.The analysis ofthe norms ofthe Central Committee of Ukraine and the Constitution of Ukraine and the provisions of international instruments on the content and the right to freedom pressing, possible limitations of this right and the conditions under whichthese restrictions are allowed. In practical examples an alyzed right to freedom of movement, the right to free choice of residence and voting rights that are closely related.

Бібліографічний опис

Кохановська О. В. Проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні і практика Європейського суду / О. В. Кохановська // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 157-163.

Ключові слова

особисті немайнові права фізичних осіб, право на свободу пересування, обмеження права на свободу пересування, право на вільний вибір місця проживання, Європейський суд, личные неимущественные права физических лиц, право на свободу перемещения, огра­ничения права на свободу перемещения, право на свободный выбор места проживання, Европейский суд, moral rightsof individuals, the right to freedom of movement, the right to freedomof movement, the right to free choice of residence, European Court of Justice

Цитування

Кохановська О. В. Проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні і практика Європейського суду / О. В. Кохановська // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 157-163.