Особливості розвитку охорони здоров’я в Україні 1950-2000 рр.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Запорожченко, Анастасія Олексіївна
Запорожченко, А. О.
Zaporozhchenko, Anastasiia O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті зроблено спробу показати особливості розвитку охорони здоров’я в Україні у другій половині ХХ ст. Історичний аналіз зазначеного спрямування розпочинається з післявоєнного періоду. Відбудова та відновлення медико-санітарної мережі в республіці були визначені п’ятирічним планом. Виконанню поставлених завдань повинна була сприяти реформа медичної мережі. Важливим організаційним заходом стало об’єднання лікарень і поліклінік у єдині медичні заклади. Починаючи з 60-х рр., в Україні розгорнулося будівництво великих лікарень для забезпечення потреби населення у всіх видах висококваліфікованої медичної допомоги. Основним правовим документом були Основи законодавства про охорону здоров’я 1969 р. У вирішенні завдань охорони здоров’я вагоме місце належало розробленій у країні концепції організації первинної медичної допомоги. З середини 70-х рр. почалося зниження темпів розвитку охорони здоров’я, фінансування якої проводилося за залишковим принципом. У 80-х рр. система охорони здоров’я все помітніше відчувала труднощі, пов’язані з недостатнім фінансуванням і екстенсивним механізмом розвитку. Потрібні були серйозні зміни в системі фінансування, впровадження нових економічних методів управління охороною здоров’я. Спроби проведення окремих економічних експериментів у сфері охорони здоров’я не дали очікуваних результатів. Вдалішими були спроби налагодження диспансеризації за окремими захворюваннями. У незалежній Україні з 1991 р. розпочався період формування нормативно-правових засад охорони здоров’я у нових соціально-економічних умовах.
Health development in Ukraine in the second half of the twentieth century F.Ya. Stupak O.O. Bogomolets national medical university, Kyiv, Ukraine Abstract This article seeks to illustrate the features of health care in Ukraine in the second half of the twentieth century. Historical analysis indicated direction starting from the post-war period. Rebuilding and restoring health network in the country by five-year plan. Carry out its mission was to promote the reform of medical network. An important event was the organizing association hospitals and clinics in the only medical facilities. Since the 60’s. Ukraine unfolded in the construction of large hospitals to ensure the needs of people in all kinds of high quality medical care. The main legal instrument were the basis of the legislation on health care in 1969 in addressing the challenges of health an important place in the country belonged developed the concept of primary health care. Since the mid 70’s. Began slowing down the development of health care financing is conducted as a residual. In the 80’s. Health care system more noticeable experienced difficulties related to insufficient funding and extensive development mechanism. We needed a major change in the funding system, new economic management of public health. The attempts of some economic experiments in health care was not given the expected results. Were more successful attempts to improve clinical examination for certain diseases. In independent Ukraine from 1991 started the process of formation of regulatory and legal framework of health care in the new socio-economic conditions.

Бібліографічний опис

Запорожченко А. О. Особливості розвитку охорони здоров’я в Україні 1950-2000 рр. / А. О. Запорожченко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 18-24.

Ключові слова

health, medicine, medical care, prevention, recovery, reform, hospital, clinic, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::MEDICINE, охорона здоров’я, медицина, медична допомога, профілактика, відбудова, реформа, лікарня, поліклініка

Цитування

Запорожченко А. О. Особливості розвитку охорони здоров’я в Україні 1950-2000 рр. / А. О. Запорожченко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 18-24.