Юридичні чинники, що забезпечують справедливість національного правозастосування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Гуйван, П. Д.
Huivan, P. D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню актуального питання про основні засади, які гарантують справедливість національного судівництва. У роботі справедливість судового рішення розглядатися з позиції необхідності оцінювання застосовуваної правової норми на предмет її законності й моральності, дотримання необхідності винесення судового рішенням з урахуванням усіх матеріалів справи, неупередженості суду та стійкості вердикту, що загалом гарантує стабільність правового статусу особи внаслідок його проголошення. Особливо наголошується на ролі й значенні прецедентної практики ЄСПЛ як узірця для формування чесного правосуддя на теренах нашої держави. Будучи безпосередньо джерелом українського права, Конвенція та конкретні рішення Європейського суду покликані шляхом їх застосування якраз вирішити проблеми нашого судівництва щодо гарантування відповідності вердиктів суду критеріям правової визначеності та справедливості. Приділена окрема увага з’ясуванню співвідношення між правовими поняттями «справедливість» і «законність». Установлено, що українські суди часто невиправдано їх змішують або підміняють. У цьому криється істотна методологічна похибка. Обстоюється позиція, за якою вирішальне значення в сенсі гарантування визначеності норми права має надаватися не буквальному її змісту, а якісним характеристикам правових приписів, оскільки лише закономірне в позитивному праві законне та правомірне. Закон – то конкретна форма вираження права. Принцип справедливості закону розглядається як сукупність вимог до організації та функціонування правової системи з метою забезпечення стабільного правового становища індивіда шляхом удосконалення процесів правотворчості й правозастосування. Саме такої позиції притримується ЄСПЛ. Також розглянута проблематика справедливого розгляду справи лише в суді, який побудовано на принципах рівноправності сторін, незалежності й неупередженості суду. На конкретних прикладах із судової практики вивчені окремі аспекти цієї сторони здійснення правосуддя, установлено, що в Україні існує велика проблема з незалежністю судової влади. Надані конкретні практичні рекомендації стосовно подальшого поліпшення ситуації в досліджуваній царині.
This scholarly article is devoted to the study of the pressing question of the basic principles that guarantee the justice of national judiciary. In the work, the fairness of the court's decision should be considered from the point of view of the need to evaluate the applicable legal norm for its legality and morality, compliance with the need to adjudicate taking into account all the case files, impartiality of the court and the stability of the verdict, which in general guarantees the stability of the legal status of the person as a result. Particular emphasis is placed on the role and importance of the case law of the European Court of Human Rights as a model for the formation of fair justice in the territory of our country. Being directly the source of Ukrainian law, the Convention and the specific judgments of the European Court of Justice, intended by their application, just solve the problems of our judiciary in ensuring that the judgments of the court meet the criteria of legal certainty and fairness. Particular attention is paid to clarifying the relationship between the legal concepts of “justice” and “legality”. It is found that Ukrainian courts often unjustifiably mix or replace them. This is a significant methodological error. The paper argues that the decisive importance in the sense of guaranteeing the certainty of a rule of law should be given not by its literal content but by the qualitative characteristics of legal provisions. Because only natural in positive law is legal and legitimate. Law is a specific form of expression of law. The principle of the fairness of the law is seen as a set of requirements for the organization and functioning of the legal system in order to ensure a stable legal position of the individual by improving the processes of lawmaking and enforcement. This is the position of the ECtHR. The article also addresses the issue of a fair trial only in a court based on the principles of equality of parties, independence and impartiality of the court. Case studies have examined some aspects of this side of the administration of justice, and found that there is a major problem with the independence of the judiciary in Ukraine. Specific practical recommendations have been provided to further improve the situation in the area under study.

Бібліографічний опис

Гуйван П. Д. Юридичні чинники, що забезпечують справедливість національного правозастосування / П. Д. Гуйван // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 12-18.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, fair trial, lawfulness of the decision, impartiality of the court, справедливий суд, законність рішення, безсторонність суду

Цитування

Гуйван П. Д. Юридичні чинники, що забезпечують справедливість національного правозастосування / П. Д. Гуйван // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 12-18.