Конституційні права і свободи людини та громадянина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно-правові стандарти (на матеріалах України, Росії, Азербайджана)

Завантаження...
Ескіз

Дата

1998

Автори

Гараджаєв, Джейхун Ясин огли
Гараджаев, Джейхун Ясин оглы
Garadjaev, Jeyhun Yasin oglu

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація в формі рукопису на здобуття вченого ступеню кандидата юридичних наук за спец- іальністю 12,00.02 - конституційне право; Одеська Державна Юридична Академія, Одеса, 1997. В дисертації сформульовано концепцію розвитку прав людини та громадянина в сучасному конституційному праві країн СНД. Досліджено на основі конституційного законодавства (в основному, на матеріалах України, Росії, Азербайджана, що мають по темі дослідження типологічні особливості) роль та місце прав та свобод людини і громадянина в конституційному ладі держави та суспільства. Представлено класифікацію прав та свобод в Конституціях країн СНД, механізм забезпечення правового статусу особистості. Аналіз дії міжнародних стандартів прав людини в конституційних системах країн СНД здійснений з урахуванням теорії та практики співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.
Диссертация в форме рукописи на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. - конституционное право; Одесская Государственная Юридическая Академия, Одесса, 1997. В диссертации сформулирована концепция развития прав человека и гражданина в современном конституционном праве стран СНГ. Исследованы на основе конституционного законодательства (в основном, на материалах Украины, России, Азербайджана, имеющих по теме исследования типологические особенности) роль и место прав и свобод человека и гражданина в конституционном строе государства и общества. Представлена классификация прав и свобод в Конституциях стран СНГ, механизм обеспечения правового статуса личности. Анализ действия международных стандартов прав человека в конституционных системах стран СНГ осуществлен с учетом теории и практики соотношения международного и внутригосударственного права.
This thesis is in a manuscript form, for a Master of Laws, specialized in the constitutional law. 12.00.0" Odessa State Law Academy, Odessa, 1998, In this thesis a conception of the development of a person's and-a citizen's rights in the modem constitutional law of C.I.S is formulated.Based upon the constitutional legislation (mostly upon the materials of Ukraine, Azerbaijan and Russia, which have some peculiarities in the investigation of the subject) the role and the place of the rights and the freedom of a person and a citizen in the constitutional system of the country and the society are investigated. The classification of the rights and the freedom in the Constitutions of C.I.S. and the mechanism of the ensuring of the legal status of a person are presented. The analysis of the effect of the international standards of a person s rights in the constitutional system of C.I.S was carried out, considering the thory and the practice of the correlations between the international and internal Laws.

Бібліографічний опис

Гараджаєв Д. Я. Конституційні права і свободи людини та громадянина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно-правові стандарти (на матеріалах України, Росії, Азербайджана) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Д. Я. Гараджаєв; кер. роботи М. П. Орзіх; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 17 с.

Ключові слова

конституція, права та свободи людини і громадянина, міжнародні стандарти прав людини, імплементація, конституция, права и свободы человека и гражданина, международные стандарты прав человека, имплементация, constitution, rights and freedom of a person and a citizen, international standards of г person's rights, implementation

Цитування

Гараджаєв Д. Я. Конституційні права і свободи людини та громадянина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно-правові стандарти (на матеріалах України, Росії, Азербайджана) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Д. Я. Гараджаєв; кер. роботи М. П. Орзіх; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 1998. – 17 с.

Зібрання