Відповідальність юридичних осіб за кримінальні правопорушення – «інститут-архіпелаг»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Скоромний, Данило Анатоліович
Скоромний, Д. А.
Skoromnyi, Danylo A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей взаємодії основних соціально-топологічних розмірностей (фреймів, потоків та мереж) у рамках проблематики відповідальності юридичних осіб за кримінальні правопорушення як комплексного утворення «інституту-архіпелагу». У дослідженні обґрунтовується точка зору, відповідно до якої кожна із зазначених позиціонувань формує власну правову реальність. Їх не слід розуміти як окремі та, можливо, неповноцінні варіанти інтерпретації єдиної об’єктивної правової дійсності. Вони радше являються продуктами різноманітних метод-збірок, що, згущаючи барви дійсного, конструюють власну об’єктивність. Це самостійні конструкти реальності, що не стільки доповнюють одне одного, створюючи голографічне зображення об’єктивного, скільки співіснують пліч-о-пліч в рамках згадуваного інституту. Це збірка різноманітних (гетерогенних) правових реалій, що в екологічному плані взаємодіють між собою, створюючи спільне для них ядро мережевих відносин. У статті також наведено думку, згідно з якою ядром описуваного інституту-архіпелагу є автономне розуміння «кримінального правопорушення». Воно визначає основну модальність відносин, що формуються навколо питання відповідальності юридичних осіб за суспільно-небезпечні діяння та їх запобігання і при цьому не залежать від конкретної моделі відповідальності (кримінальної, квазікримінальної чи некримінальної), що запроваджена локальним законодавством. Окрім того, стаття висвітлює характер взаємин семіотичного ядра збірки із трьома основними соціально-топологічними вимірами правової взаємодії. З одного боку, назване ядро відносин з необхідністю перебуває всередині мережевої розмірності, воно включене в спільну павутину правовідносин, що виникає навколо питань відповідальності юридичних осіб за кримінальні правопорушення. З іншого боку, таке семіотичне ядро може знаходитись поза фреймовими чи плинними правовими вимірами, зберігаючи при цьому визначальний вплив на спільний для них інститут-архіпелаг.
The article is devoted to the study of peculiarities of main sociotopological dimensions (frames, flows and networks) interaction within the framework of legal entities liability for criminal offenses issue as a complex “institute-archipelago” formation. The study substantiates the point of view according to which each of these positions forms its own legal reality. They should not be construed as separate and possibly defective versions of the single objective legal reality interpretation. Rather, they are the products of a various methodassemblies that, condensing the colors of the real, constructs their own objectivity. These are independent constructs of reality that do not so much complement each other, creating a holographic image of the objective, as coexist side by side within the mentioned institution. It is a collection of various (heterogeneous) legal realities that interact ecologically with each other, creating a common core of network relations. The article also presents the view that the core of the described institution-archipelago is an autonomous understanding of the “criminal offense”. It determines the basic modality of relations formed around the issue of legal entities liability for socially dangerous acts and their prevention, and does not depend on the specific model of liability (criminal, quasi-criminal or non-criminal) introduced by local law. In addition, the article highlights the nature of relationship between three main socio-topological dimensions of legal interaction and the semiotic core of assembly. On the one hand, the named core of relations is necessarily within the network dimension, it is included in the common web of legal relations that arises around the issues of legal entities liability for criminal offenses. On the other hand, such a semiotic core may be outside the frames or flowing legal dimensions, while maintaining a decisive influence on their common institution-archipelago.

Бібліографічний опис

Скоромний Д. А. Відповідальність юридичних осіб за кримінальні правопорушення – «інститут-архіпелаг» / Д. А. Скоромний // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 87-101.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, відповідальність, юридичні особи, автономне розуміння, кримінальне правопорушення, соціально-топологічні розмірності, responsibility, legal entities, autonomous understanding, criminal offense, socio-topological dimensions

Цитування

Скоромний Д. А. Відповідальність юридичних осіб за кримінальні правопорушення – «інститут-архіпелаг» / Д. А. Скоромний // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 87-101.