Практикум з психотерапії та психокорекції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Крюкова, Марина Анатоліївна
Крюкова, М. А.
Крюкова, Марина Анатольевна
Kriukova, Maryna A.
Лісовенко, Анна Федорівна
Лісовенко, А. Ф.
Лисовенко, Анна Федоровна
Lisovenko, Anna F.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичні рекомендації з курсу «Практикум з психотерапії та психокорекції» розроблено в допомогу до самостійної роботи здобувачів вищої освіти та відповідно до навчального плану; він складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій щодо проведення практичних занять, підготовки до іспиту, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Практикум з психотерапії та психокорекції» допоможе здобувачам вищої освіти у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань і практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування. Матеріали призначено для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю «Психологія».
Учебно-методические рекомендации по курсу «Практикум по психотерапии и психокоррекции» разработано в помощь к самостоятельной работе соискателей высшего образования и в соответствии с учебным планом; он состоит из учебной программы курса, методических рекомендаций, списка рекомендуемой литературы. Изучение дисциплины «Практикум по психотерапии и психокоррекции» поможет соискателям высшего образования в решении ряда задач фундаментальной профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации, в частности: овладение системой знаний и практических умений по предмету, формами, методами и средствами актуализации полученных знаний, закономерностями их профессионального применения . Материалы предназначены для соискателей высшего образования степени магистра факультета психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия», обучающихся по специальности «Психология».
Educational and methodical recommendations from the course "Workshop on psychotherapy and psychocorrection" are designed to help independent work of higher education and in accordance with the curriculum; it consists of the curriculum of the course, methodical recommendations for conducting practical classes, preparation for the exam, tasks for independent work, a list of recommended reading. Studying the discipline "Workshop on psychotherapy and psychocorrection" will help graduates in solving a number of tasks of fundamental professional training of highly qualified specialists, in particular: mastering the system of knowledge and practical skills in the subject, forms, methods and means of updating knowledge, patterns of their professional application . The materials are intended for applicants for higher education with a master's degree from the Faculty of Psychology, Political Science and Sociology of the National University "Odessa Law Academy", who study in the specialty "Psychology".

Бібліографічний опис

Крюкова М. А., Лісовенко А. Ф. Практикум з психотерапії та психокорекції : навчально-методичні рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології) [Електронне видання]. / М. А. Крюкова, А. Ф. Лісовенко; кафедра психології НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2020. – 39 с.

Ключові слова

Цитування

Крюкова М. А., Лісовенко А. Ф. Практикум з психотерапії та психокорекції : навчально-методичні рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології) [Електронне видання]. / М. А. Крюкова, А. Ф. Лісовенко; кафедра психології НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2020. – 39 с.