Жінки в адвокатурі країн Євросоюзу на початку XXI століття

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Аніщук, Ніна Володимирівна
Аніщук, Н. В.
Анищук, Нина Владимировна
Anishchuk, Nina V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми адвокатури в країнах Євросоюзу на початку ХХІ століття під кутом зору діяльності жінок-адвокатів. Тендерний аналіз, застосований у процесі дослідження, надає можливість по-новому в рамках проблеми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків розкрити сутність інституту адвокатури у контексті фемінізації юридичної професії.
Статья посвящена исследованию проблемы адвокатуры в странах Евросоюза в начале ХХІ столетия под углом зрения деятельности женщин-адвокатов. Гендерный анализ, использованный в процессе исследования, дает возможность по-новому в рамках проблемы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин раскрыть сущность института адвокатуры в контексте феминизации юридической профессии.
The article is devoted to the study of the advocacy problem in the countries of the European Union at the beginning of the 21st century from the point of view of the activity of women lawyers. Gender analysis used in the research process, enables a new way, in the framework of the problem of ensuring equal rights and opportunities for women and men, to discover the essence of the legal profession in the context of the feminization of the legal profession.

Бібліографічний опис

Аніщук Н. В. Жінки в адвокатурі країн Євросоюзу на початку XXI століття / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 19 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2017. – C. 5-13.

Ключові слова

жінки-адвокати, адвокатура країн Євросоюзу, фемінізація адвокатури, рівноправ'я жінок і чоловіків, емансипація жінок, гендерна рівність в адвокатурі, женщины-адвокаты, адвокатура стран Евросоюза, феминизация адвокатуры, равноправие женщин и мужчин, эмансипация женщин, гендерное равенство в адвокатуре, women-barristers, advocacy of the countries of the European Union, feminization of the legal profession, equality between women and men, emancipation women, gender equality in the legal profession, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Аніщук Н. В. Жінки в адвокатурі країн Євросоюзу на початку XXI століття / Н. В. Аніщук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 19 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2017. – C. 5-13.