До питання визначення поняття «адміністративне законодавство України»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Головко, Катерина Володимирівна
Головко, К. В.
Holovko, Kateryna V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Мета статті – рекомендувати підхід до визначення поняття «адміністративне законодавство України». Автор починає з того, що приклад застосування поняття «законодавство» у широкому розумінні можна знайти у практиці правозастосовних органів. Так, Конституційний Суд України у 1998 році розглядав сутність та зміст поняття «законодавство», однак не загалом, а лише у контексті певної сфери правового регулювання. Відповідно до описової частини Рішення у справі про тлумачення терміна «законодавство» у статті проаналізовано положення цього рішення та резюмовано, що ніякі його положення не свідчать про те, що єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні прагнув надати універсальну дефініцію поняттю «законодавство». Натомість очевидно, що Суд зосередив свою увагу лише на питанні щодо контрактів як особливої форми трудового договору, яке поставили суб’єкти звернення. Констатовано, що до системи документів, які у сукупності становлять адміністративне законодавство України, слід включити Конституцію України та закони України, адже будь-який учений, формулюючи дефініцію поняття «законодавство», не оминає їх своєю увагою. Виходячи з цього, склалося поняття «законодавство» у вузькому розумінні, яке застосовується лише до законів України, але поки що у сучасній українській юридичній літературі подібні приклади майже відсутні. Для сучасних адміністративно-правових досліджень навряд чи правильним буде застосовувати поняття «законодавство» у вузькому значенні та обмежитись лише класифікацією законів України, які регламентують суспільні відносини, що становлять предмет адміністративного права. Рекомендовано приділити увагу також нормативно-правовим актам органів та посадових осіб місцевого самоврядування та іншим документам. Застосування поняття «законодавство» у широкому розумінні, тобто не тільки як сукупності законів України, ставить питання визначення кола тих нормативно-правових актів, які будуть охоплюватись цим поняттям. У цьому полягають перспективи подальших досліджень.
The purpose of the article is to recommend an approach to the definition of “administrative legislation of Ukraine”. The author begins with the fact that an example of the application of the concept of “legislation” in a broad sense can be found in the practice of law enforcement agencies. Thus, in 1998 the Constitutional Court of Ukraine considered the essence and content of the concept of “legislation”, but not in general, but only in the context of a certain area of legal regulation. According to the descriptive part of the Decision on the interpretation of the term “legislation” the article analyzes the provisions of this decision and summarizes that none of its provisions indicate that the only body of constitutional jurisdiction in Ukraine sought to provide a universal definition of the term “legislation”. Instead, it is clear that the Court focused only on the issue of contracts as a special form of employment contract raised by the applicants. It is stated that the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine should be included in the system of documents that together make up the administrative legislation of Ukraine, because any scientist, formulating the definition of “legislation”, does not ignore them. Based on this, the concept of “legislation” in the narrow sense, which applies only to the laws of Ukraine, but so far in the modern Ukrainian legal literature, such examples are almost absent. For modern administrative and legal research, it is hardly correct to apply the concept of “legislation” in the narrow sense and limit itself to the classification of laws of Ukraine that regulate public relations, which are the subject of administrative law. It is recommended to pay attention also to normative legal acts of bodies and officials of local self-government and other documents. The application of the concept of “legislation” in a broad sense, i.e. not only as a set of laws of Ukraine, raises the question of defining the range of regulations that will be covered by this concept. This is the prospect of further research.

Бібліографічний опис

Головко К. В. До питання визначення поняття «адміністративне законодавство України» / К. В. Головко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 49-54.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, адміністративне законодавство, адміністративне право, систематизація законодавства, систематизація права, законодавство, administrative legislation, administrative law, systematization of legislation, systematization of law, legislation

Цитування

Головко К. В. До питання визначення поняття «адміністративне законодавство України» / К. В. Головко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 49-54.