Шкідливі програми в контексті розуміння комп'ютерної вірусології та техніко-правової змагальності: міждисциплінарне дослідження

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Василенко, Микола Дмитрович
Василенко, М. Д.
Василенко, Николай Дмитриевич
Vasylenko, Mykola D.
Рачук, Валерій Олександрович
Рачук, В. О.
Рачук, Валерий Александрович
Rachuk, Valerii O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

У статті досліджено міждисциплінарні зв'язки під час виявлення шкідливих програм, що складають систему комп'ютерної вірусології. Показано, яким чином залежно від механізму дії шкідливих програм їх поділяють на відповідні класи (комп'ютерні віруси, «хробаки», троянські коні, «кейгени», «кряки» «дропери», бекдори, рекламні модулі, руткіти, «загарбники паролів» тощо). Розглянуто процес зараження вірусом програмних файлів. Найбільш відомими серед знаних «шкідників» виділено комп'ютерні віруси, які являють собою невеликі програми і мають властивість поширення і самовідтворення в комп'ютерних системах. Знання механізмів дії «шкідників», зокрема вірусів, дозволяє ефективно організувати протидію їм, звести до мінімуму вірогідність зараження і втрат від їх дії. Відзначено особливості троянських програм, які завдають руйнівні дії незалежно від умов, в яких вони діють. Так, вони нищать інформацію на дисках при кожному запуску, «завішують» систему тощо. Обговорено ефективність заходів у сфері організованої кіберзлочинності, визначаю чи межу між технічною та правовою складниками загалом та в боротьбі з нею. Показано, що рівні технічного захисту законодавчо не завжди встановлюються шляхом введення спеціальних стандартів. Однак простежується взаємодія рівня розвитку технічних засобів й технологій та інформаційного законодавства. Визначається, що випереджальні темпи розвитку технічної складової в суспільстві дедалі тільки посилюються. Зазначено, що законодавчий рівень «запрограмований» на постійне відставання від технологічного розвитку галузі. Наголошено на тому, що злочини у сфері комп'ютерної обробки інформації характеризуються високою скритністю, труднощами збору доказів по встановленню фактів їх здійснення, складністю доведення в суді. Приділено увагу міждисциплінарним зв'язкам між шкідливими програмами, комп'ютерною вірусологією та техніко-правовою змагальністю.
The article examines interdisciplinary connections in the detection of malicious programs that make up the computer Virology system. It shows how, depending on the mechanism of action of malicious programs, they can be divided into appropriate classes (computer viruses, "worms", Trojan horses, "keygens", "cracks", "droppers", backdoors, advertising modules, rootkits, "password invaders", etc.). The process of virus infection of Program Files is considered. The most well-known among the known "pests" are computer viruses, which are small programs and have the property of spreading and self-reproducing in computer systems. Knowledge of the mechanisms of action of "pests", in particular viruses, allows you to effectively organize their counteraction, minimize the likelihood of infection and losses from their action. The features of trojans that cause destructive actions regardless of the conditions in which they operate are noted. So, they destroy information on disks at each launch, "hang" the system, etc. The effectiveness of measures in the field of organized cybercrime was discussed, defining the line between the technical and legal components in general and in the fight against it. It is shown that the levels of technical protection are not always established by law by introducing special standards. However, there is an interaction between the level of development of technical means and technologies and information legislation. It is determined that the faster pace of development of the technical component in society is only getting stronger. It is noted that the legislative level is "programmed" to constantly lag the technological development of the industry. It is noted that crimes in the field of computer information processing are characterized by high secrecy, difficulties in collecting evidence to establish the facts of their commission, and difficulty in proving them in court. Attention is paid to interdisciplinary connections between malware, computer virology, and technical and legal competition.

Бібліографічний опис

Василенко М. Д. Шкідливі програми в контексті розуміння комп'ютерної вірусології та техніко-правової змагальності: міждисциплінарне дослідження / М. Д. Василенко, В. О. Рачук, В. М. Слатвінська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 28-36.

Ключові слова

шкідливі програми, комп'ютерна вірусологія, кіберпростір, захист інформації, законодавство, техніко-правова змагальність, malware, cybersecurity, computer virology, cyberspace, security, information security, Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Василенко М. Д. Шкідливі програми в контексті розуміння комп'ютерної вірусології та техніко-правової змагальності: міждисциплінарне дослідження / М. Д. Василенко, В. О. Рачук, В. М. Слатвінська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 28-36.