Господарсько-правове регулювання порушень, пов’язаних із неправомірним використанням ділової репутації суб’єктів господарювання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Швидка, Тетяна Ігорівна
Швидка, Т. І.
Shvydka, Tetiana I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Ділова репутація – це вид нематеріального актива підприємства, що впливає на його вартісний характер. Серед нематеріальних активів вагоме місце в діяльності компанії на ринку займає торгова марка, постійна база клієнтів, креативний підхід до управління бізнесом, довіра клієнтів, патенти, інтелектуальний капітал тощо. Усе це формує ділову репутацію суб’єкта господарювання, що збільшує ринкову вартість активів, підвищує інвестиційну привабливість компанії на ринку. Ділова репутація ототожнюється з іміджем компанії, її місцем та статусом на ринку. Завдяки діловій репутації формується суб’єктивна оцінка діяльності того чи іншого суб’єкта на ринку, підвищується вартість цієї компанії. Серед розповсюджених проявів недобросовісної конкуренції є порушення умов використання ділової репутації суб’єкта господарювання, що має такі прояви, як «неправомірне використання позначень», «неправомірне використання товару іншого виробника»; «копіювання зовнішнього вигляду виробу» та «порівняльна реклама». Копіювання зовнішнього виду товару має ще назву «підробка», «фальсифікація», «контрафакція», проте між цими поняттями існують суттєві відмінності, що знаходить прояв передусім у сфері їх застосування. Так, поняття «фальсифікація» використовується в декількох сферах діяльності, в той час як «контрафакція» – тільки щодо порушень, що скоються у сфері інтелектуальної власності. Контрафакція є одним із видів фальсифікації товарів, тому поняття «фальсифікація (підробка)» та «контрафакція» співвідносяться одне з одним як частина і ціле. Відповідно до угод, укладених з Європейським Союзом, Україна зобов’язалася привести своє законодавство у відповідність до законодавства ЄС. Необхідним згідно із цими зобов’язаннями є реформування законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності, захисту патентів та створення компетентних органів, до повноважень яких входить вирішення проблем у галузі захисту інтелектуальної власності, адже порушення у сфері захисту від недобросовісної конкуренції та порушення у сфері захисту інтелектуальної власності тісно пов’язані між собою. Неправомірне використання товару іншого виробника за своєю суттю вважається протилежним неправомірному використанню позначень, оскільки за умови його вчинення позначення суб’єкта господарювання, які мають індивідуалізувати товар такого виробника, змінюються або не використовуються взагалі. Метою таких дій недобросовісного конкурента є привернення підвищеної уваги до свого товару за рахунок добре відомих на ринку зовнішніх характеристик товару добросовісного виробника.
Goodwill is a type of intangible asset of an enterprise that affects its value. Among intangible assets, an important place in the company’s activities on the market is occupied by a trademark, a permanent customer base, a creative approach to business management, customer confidence, patents, intellectual capital, and the like. All this forms the business reputation of the enterprise, which in turn increases the market value of assets, increases the investment attractiveness of the company in the market. Business reputation is identified with the image of the company, its place and status in the market. Thanks to business reputation, on the one hand, a subjective assessment of the activities of a particular entity in the market is formed, and on the other, the value of this company rises. Among the widespread manifestations of unfair competition is the violation of the conditions for using the business reputation of a business entity, in turn, has such manifestations as “misuse of designations”, “misuse of goods from another manufacturer”; “Copying the appearance of the product” and “comparative advertising”. Copying the appearance of a product is also called counterfeiting, falsification, counterfeiting, but there are differences between these concepts, primarily in the field of their application. Thus, the concept of “falsification” is used in several areas of activity, while “counterfeiting” is only about violations that can be found in the field of intellectual property. Counterfeiting is one of the types of falsification of goods, therefore, the concepts of “falsification (counterfeiting)” and “counterfeiting” relate to each other as a part and a whole. In accordance with agreements concluded with the European Union, Ukraine has undertaken to bring its legislation in line with EU legislation. It is necessary, according to these obligations, it is important to reform the legislation in the field of intellectual property protection, patent protection and the creation of competent authorities, whose powers include solving problems in the field of intellectual property protection, because violations in the field of protection against unfair competition and violations in the field of intellectual property protection are closely related. The misuse of the goods of another manufacturer is inherently considered the opposite of the misuse of designations, since when it is committed, the designation of a business entity who has to individualize the product of such a manufacturer is changed, or not used at all. The purpose of such actions of an unscrupulous competitor is to attract increased attention to its product due to the well-known external characteristics of the product of a bona fide manufacturer on the market.

Бібліографічний опис

Швидка Т. І. Господарсько-правове регулювання порушень, пов’язаних із неправомірним використанням ділової репутації суб’єктів господарювання / Т. І. Швидка // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 62-69.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, недобросовісна конкуренція, ділова репутація, підробка, фальсифікація, копіювання зовнішнього вигляду виробу, порівняльна реклама, unfair competition, business reputation, forgery, falsification, copying of product appearance, comparative advertising

Цитування

Швидка Т. І. Господарсько-правове регулювання порушень, пов’язаних із неправомірним використанням ділової репутації суб’єктів господарювання / Т. І. Швидка // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 62-69.