Вплив сеймової діяльності на еволюцію українських суспільно-політичних течій другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Криховецький, Іван Зеновійович
Криховецький, І. З.
Krykhovetskyi, Ivan Z.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті визначається ступінь впливу Галицького крайового сейму на процес еволюції основних ідеологем представників русофільської та народовської течій, а також встановлюються засадничі принципи організації радикального руху, його партійного оформлення. Характерно, що на момент свого створення та ідеологічного оформлення ані русофіли, ані народовці у 1860–1880-х рр. не були готові до самостійної політичної діяльності. Перші розуміли ініціативи поляків із підтримки народовців, такі як бажання «розсварити русинів», а другі в порозумінні бачили можливість легально і з правової точки зору відстояти власні національно-культурні інтереси. Створення та діяльність Галицького сейму мали вагомий вплив на український суспільно-політичний рух. По-перше, відбулася його чітка структуризація і виокремлення ідеологічних засад русофільства та народовства. По-друге, протистояння з польською сеймовою більшістю в стінах сейму змушувало українців, незважаючи на ідеологічні відмінності, проводити спільну політику. Такий компроміс спостерігався до початку 1890-х рр., коли русофіли не скомпрометували себе остаточно співпрацею з імперією Романових. Натомість народовці на чолі з Ю. Романчуком і декларуванням угодовських тенденцій із поляками та австрійцями змогли очолити національний провід. Одночасно саме під впливом сеймової діяльності відбувся процес політизації національного руху, а перша партія була заснована представниками нової радикальної течії та народовцями у 1890 р. Загравання русофілів із ідеями панславізму призвели до того, що Російська імперія звернула на них увагу і надавала їм певну допомогу. Для підтримки русофілів імперія Романових вдавалася і до різного роду зловживань, і просування в політичний простір Австрії вигідних їй політиків. Польський політикум Галичини почав підтримувати народовців як єдину силу, що могла сформувати альтернативу русофілам. Підтримка поляками народовців була закономірною з огляду на бажання перших налагодити політичний компроміс.
The article determines the degree of influence of the Galician Regional Sejm on the process of evolution of the main ideologues of the Russophile and popular currents, as well as establishes the basic principles of organization of the radical movement, its party design. It is noteworthy that at the time of its creation and ideological design, neither Russophiles nor populists in the 1860s and 1880s were ready for independent political activity. The former understood the initiatives of the Poles to support the populists as a desire to «quarrel with the Ruthenians» and the latter saw in the agreement an opportunity to legally and legally defend their own national and cultural interests. The creation and activity of the Galician Sejm had a significant impact on the Ukrainian socio-political movement. First, there was a clear structuring and separation of ideological foundations of Russophilia and populism. Secondly, the confrontation with the Polish Sejm majority within the walls of the Sejm forced Ukrainians to pursue a common policy, despite ideological differences. Such a compromise was observed until the early 1890s, when the Russophiles did not completely compromise themselves by cooperating with the Romanov Empire. Instead, the Narodniks, led by Yu. Romanchuk, were able to lead the national leadership by declaring agreement tendencies with the Poles and Austrians. At the same time, it was under the influence of the Sejm that the process of politicization of the national movement took place, and the first party was founded by representatives of the new radical current and the populists in 1890. The flirtation of Russophiles with the ideas of Panslavism led to the fact that the Russian Empire paid attention to them and provided them with some assistance. To support the Russophiles, the Romanov empire resorted to various abuses and promotions in the political space of Austria, politicians who benefited from it. Polish politicians in Galicia began to support the Narodniks as the only force that could form an alternative to the Russophiles. Polish support for the Narodniks was natural given the desire of the former to reach a political compromise.

Бібліографічний опис

Криховецький І. З. Вплив сеймової діяльності на еволюцію українських суспільно-політичних течій другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / І. З. Криховецький // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 33-40.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Галичина, суспільно-політичний рух, галицький сейм, сеймова діяльність, народовці, русофіли, радикали, Galicia, sociopolitical movement, Galician Sejm, Sejm activity, populists, Russophiles, radicals

Цитування

Криховецький І. З. Вплив сеймової діяльності на еволюцію українських суспільно-політичних течій другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / І. З. Криховецький // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 33-40.