Культуро-антропологічний погляд на дефініцію та властивості покарання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Козаченко, Олександр Олександрович
Козаченко, О. О.
Мелкікян, Марія Гагіківна
Kozachenko, Oleksandr O.
Melkikian, Mariia H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА''

Анотація

Мета даної статті полягає в формуванні нового підходу до доктринальної дефініції покарання, як найбільш вживаного заходу кримінально-правового впливу на поведінку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Задля вирішення поставленої мети запропоновано застосувати культуро-антропологічну методологію, яка будучи поширеною на наукове дослідження покарання вказує на необхідність забезпечення балансу інтересів людини, суспільства і держави у процесі правореалізації шляхом розширення гуманістичних засад кримінального права, відновлення та захисту прав і законних інтересів потерпілої особи заходами кримінально-правового впливу. Використання культуро-антропологічної методології дає можливість визначити покарання в якості особливого виду кримінально-правового заходу примусового характеру, який застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаною винною у вчиненні злочину (кримінального проступку) у встановленому процесуальному порядку, реалізація якого супроводжується необхідним і достатнім обмеженням прав і свобод правопорушника і виступає актом відновлення соціальної справедливості, порушеної вчиненням кримінального правопорушення.
The purpose of this article is to form a new approach to a doctrinal definition of punishment as the most used means of criminal and legal influence on a behavior of a person having committed a penal offence. In order to achieve the stated goal, the widespread in the scientific study of punishment application of the cultural and anthropological methodology indicates the need to balance the interests of an individual, a society and a state in the process of law-enforcement through the expansion of the humanistic principles of criminal law, the restoration and protection of the rights and legitimate interests of a victim by means of criminal and legal influence. The use of cultural and anthropological methodology makes it possible to determine a punishment as a special kind of criminaland legal coercive measure being imposed on behalf of the state by a court to a person convicted of committing a crime (criminal misconduct) in the established procedural order.

Бібліографічний опис

Козаченко О. О. Культуро-антропологічний погляд на дефініцію та властивості покарання / О. О. Козаченко, М. Г. Мелкікян // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020: Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 116-124.

Ключові слова

культуро-антропологічна методологія, кримінально-правовий захід, покарання, властивості покарання, соціальна справедливість, цілі покарання, cultural and anthropological methodology, criminal and legal measure, punishment, properties of punishment, social justice, purposes of punishment, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Козаченко О. О. Культуро-антропологічний погляд на дефініцію та властивості покарання / О. О. Козаченко, М. Г. Мелкікян // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020: Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 116-124.