Trust Property: Legal Aspects

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Сафончик, Оксана Іванівна
Сафончик, О. І.
Сафончик, Оксана Ивановна
Safonchyk, Oksana I.
Глиняна, Катерина Михайлівна
Глиняна, К. М.
Глиняная, Екатерина Михайловна
Hlyniana, Kateryna M.
Мазуренко, Світлана Вікторівна
Мазуренко, С. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

IEPDP

Анотація

The article is devoted to the history of the emergence and formation of the institution of trust property in relation to various legal systems. The purpose of such a historical analysis of the institution of trust property is to find a possible place of this legal institution in domestic law, because trust property is a relatively new legal construct for Ukrainian law. The relevance of the article is to study the possibility of using the Anglo-American Trust Institute in Ukraine. The object of the study of this article is the legal relations arising from the institute of trust property. Methods of historicism, method of logic, method of analysis, method of synthesis, method of systematic research, and comparative-legal method were used in the study. The authors concluded that the institution of trust property goes back to one of the branches of English law. At the same time, the institution of trust is not inherent in the domestic legal system. However, since the 1990s, the domestic legislator has tried several times to introduce the relevant institution into Ukrainian legislation. So far, all of these attempts have failed.
Стаття присвячена історії виникнення та становлення інституту довірчої власності в різних правових системах. Метою такого історичного аналізу інституту довірчої власності є пошук можливого місця цього правового інституту у вітчизняному законодавстві, оскільки довірче майно є відносно новою юридичною конструкцією для українського права. Актуальність статті полягає у вивченні можливості використання Англо-Американського інституту довірчої власності в Україні. Об’єктом дослідження цієї статті є правовідносини, що виникають з інституту довірчої власності. У дослідженні були використані методи історизму, логіки, аналізу, синтезу, систематичного дослідження та порівняльно-правовий метод. Автори дійшли висновку, що інститут довірчої власності сходить до однієї з галузей англійського права. У той же час інститут довірчої власності не властивий вітчизняній правовій системі. Однак, починаючи з 1990-х років, вітчизняний законодавець кілька разів намагався запровадити відповідний інститут в українське законодавство. Поки що всі ці спроби зазнали невдачі.
Статья посвящена истории возникновения и становления института доверительной собственности применительно в различных правовых системах. Целью такого исторического анализа института доверительной собственности является поиск возможного места этого правового института в национальном праве, поскольку доверительная собственность является относительно новой правовой конструкцией для украинского права. Актуальность статьи заключается в изучении возможности использования Англо-Американского института доверительной собственности в Украине. Объектом исследования данной статьи являются правоотношения, возникающие из института доверительной собственности. В исследовании использованы методы историзма, логики, анализа, синтеза, систематического исследования и сравнительно-правовой метод. Авторы пришли к выводу, что институт доверительной собственности восходит к одной из отраслей английского права. В то же время института доверительной собственности не является неотъемлемой частью национальной правовой системы. Однако с 1990-х годов отечественный законодатель несколько раз пытался ввести соответствующий институт в украинское законодательство. Пока все эти попытки провалились.

Бібліографічний опис

Safonchyk O. Trust Property: Legal Aspects / О. Safonchyk, K. Hlyniana, S. Mazurenko // Political Questions. – V. 38 (66). - IEPDP, 2020. – Р. 383-395.

Ключові слова

history of trust in Ukraine, property trust institute, property management, civil law, legal systems, історія довірчої власності в Україні, інститут довірчої власності, управління майном, цивільне право, правові системи, история доверительной собственности в Украине, институт доверительной собственности, управление имуществом, гражданское право, правовые системы, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Safonchyk O. Trust Property: Legal Aspects / О. Safonchyk, K. Hlyniana, S. Mazurenko // Political Questions. – V. 38 (66). - IEPDP, 2020. – Р. 383-395.