Ensuring the Central Bank Discretion in Issuing Stabilization Loans in Times of Covid-19 Pandemic

Без Ескізу

Дата

2020

Автори

Подцерковний, Олег Петрович
Подцерковний, О. П.
Подцерковный, Олег Петрович
Podtserkovnyi, Oleh P.
Podtserkovnyi, Oleg
Возняковська, Крістіна Анатоліївна
Возняковська, К. А.
Возняковская, Кристина Анатольевна
Vozniakovska, Kristina A.
Vozniakovska, Kristina

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Universidad de Los Hemisferios

Анотація

Restrictive measures imposed by governments around the world to counter the Covid-19 pandemic undoubtedly have a negative impact on the economy. One of the instruments of the state, which makes it possible to save entire sectors of the economy, including the banking sector, from bankruptcy, is the stabilization loans of the central bank. Accordingly, the analysis of the discretionary powers of central banks and their governing bodies in issuing stabilization loans to overcome the economic consequences of the Covid-19 pandemic is relevant and timely. The authors used different scientific methods, such as the dialectical method, the method of comparison, the method of elementary-theoretical analysis and synthesis, the hermeneutic and the forecasting analysis. As a result of the study, the authors substantiated a definition of the powers of the governing body of the central bank in making decisions on the provision of stabilization loans to banks, as part of the function of the central bank to maintain the stability of the national currency and the indicative regulation of banks. The authors concluded that there is a need for an expanded approach to the limits of the discretion of the central bank, on the basis of harmonization of economic purpose of decisions on the issuance of stabilization loans to banks, in accordance with the constitution and the laws.
Обмежувальні заходи, введені урядами усього світу для протидії пандемії Covid-19, безсумнівно, негативно впливають на економіку. Одним із інструментів держави, який дозволяє врятувати від банкрутства цілі сектори економіки, включаючи банківський сектор, є стабілізаційні позики центрального банку. Відповідно, аналіз дискреційних повноважень центральних банків та їх керівних органів при видачі стабілізаційних позик для подолання економічних наслідків пандемії Covid-19 є актуальним та своєчасним. Автори використовували різні наукові методи, такі як діалектичний метод, метод порівняння, метод елементарно-теоретичного аналізу та синтезу, герменевтичний та прогнозний аналіз. В результаті дослідження автори обґрунтували визначення повноважень керівного органу центрального банку при прийнятті рішень щодо надання стабілізаційних позик банкам, як частини функції центрального банку підтримувати стабільність національної валюти та орієнтовне регулювання банків. Автори дійшли висновку, що існує потреба у розширеному підході до меж компетенції центрального банку на основі гармонізації економічної мети рішень про видачу банкам стабілізаційних позик відповідно до конституції та законів.
Ограничительные меры, введенные правительствами всего мира для противодействия пандемии Covid-19, несомненно, негативно влияют на экономику. Одним из инструментов государства, который позволяет спасти от банкротства целые сектора экономики, включая банковский сектор, являются стабилизационные займы центрального банка. Соответственно, анализ дискреционных полномочий центральных банков и их руководящих органов при выдаче стабилизационных займов для преодоления экономических последствий пандемии Covid-19 является актуальным и своевременным. Авторы использовали различные научные методы, такие как диалектический метод, метод сравнения, метод элементарно-теоретического анализа и синтеза, герменевтический и прогнозный анализ. В результате исследования авторы обосновали определение полномочий руководящего органа центрального банка при принятии решений о предоставлении стабилизационных займов банкам, как части функции центрального банка поддерживать стабильность национальной валюты и ориентировочного регулирования банков. Авторы пришли к выводу, что существует потребность в расширенном подходе к границам компетенции центрального банка на основе гармонизации экономической цели решений о выдаче банкам стабилизационных займов в соответствии с конституцией и законами.

Бібліографічний опис

Podtserkovnyi O. Ensuring the Central Bank Discretion in Issuing Stabilization Loans in Times of Covid-19 Pandemic / O. Podtserkovnyi, K. Vozniakovska // Ius Humani Law Journal. – V. 9 (2). – Universidad de Los Hemisferios, 2020. - P. 65-86.

Ключові слова

Цитування

Podtserkovnyi O. Ensuring the Central Bank Discretion in Issuing Stabilization Loans in Times of Covid-19 Pandemic / O. Podtserkovnyi, K. Vozniakovska // Ius Humani Law Journal. – V. 9 (2). – Universidad de Los Hemisferios, 2020. - P. 65-86.