Щодо визначення поняття механізму господарсько-правового регулювання водного транспорту в транспортній системі України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Слатвінська, Валерія Миколаївна
Слатвінська, В. М.
Slatvinska, Valeriia M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена науковому розробленню авторського поняття «механізм господарсько-правового регулювання водного транспорту» – система правових засобів, спрямованих на впорядкування господарських відносин на водному транспорті, яка реалізується за допомогою суб’єктів організаційно-господарських повноважень і господарсько-правового регулювання водного транспорту. Приділена увага категоріям «транспортна система» та «єдина транспортна система» з їх обґрунтованим розмежуванням. Виявлені ознаки і складники механізму, а також визначене місце механізму серед наявних у науковому обігу механізмів і в транспортній системі України.
The article is devoted to the scientific development of the author’s concept of “mechanism of economic and legal regulation of water transport” – a system of legal means aimed at streamlining economic relations in water transport, which is implemented with the help of subjects of organizational and economic authority and economic and legal regulation of water transport. Attention is paid to the categories of “transport system” and “unified transport system” with their reasonable distinction. The features and components of the mechanism are detected, and also the place of the mechanism among the mechanisms available in a scientific turnover and in the transport system of Ukraine is defined.

Бібліографічний опис

Слатвінська В. М. Щодо визначення поняття механізму господарсько-правового регулювання водного транспорту в транспортній системі України / В. М. Слатвінська // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 121-126.

Ключові слова

механізм правового регулювання, транспортна система, господарсько-правове регулювання, транспорт, водний транспорт, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, legal regulation mechanism, transport system, economic and legal regulation, transport, water transport

Цитування

Слатвінська В. М. Щодо визначення поняття механізму господарсько-правового регулювання водного транспорту в транспортній системі України / В. М. Слатвінська // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 121-126.