Щодо питання про ефективність застосування визначально-установчих норм у механізмах правового регулювання

dc.contributor.authorСуханова, Д. С.
dc.contributor.authorSukhanova, D. S.
dc.date.accessioned2022-04-28T23:21:42Z
dc.date.available2022-04-28T23:21:42Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionСуханова Д. С. Щодо питання про ефективність застосування визначально-установчих норм у механізмах правового регулювання / Д. С. Суханова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 25-30.en_US
dc.description.abstractУ статті розглядається проблема спеціалізованих норм права як необхідного й важливого елемента механізму правового регулювання. Визначається їх природа, обґрунтовується наявність у них загальних ознак, притаманних нормі права, аналізуються специфічні ознаки поданої групи норм. Аналізуються місце та роль цієї групи норм у системі спеціалізованих норм. Обґрунтовується поділ системо утворюючих норм на види, залежно від їх функціонального призначення й виділення таких видів норм, як визначально-установчі норми. У статті розглядаються проблеми ефективності застосування особливого різновиду спеціалізованих норм права – визначально-установчих норм. Аналізуються критерії ефективності цієї категорії норм. Обґрунтовується, що визначально-установча норма закріплює найбільш важливі і значущі соціальні потреби й інтереси в певній сфері життя суспільства. Однією з особливостей правового регулювання на сучасному етапі є розширення регулюючих можливостей цілей права. Сформульована у визначально-установчій нормі мета виступає як безпосередній чинник, котрий спонукає адресатів цієї норми до відповідного варіанту правомірної поведінки. Визначальна роль норм-цілей полягає в тому, що вони виступають орієнтиром, еталоном поведінки людей і їх колективів. Презумується, що відсутність у тексті будь-якого нормативного правового акту приписів, котрі містять визначально-установчі норми, свідчить про його дефектність. Звісно ж, що відсутність у тексті закону нормативно закріплених цілей і завдань поряд із відсутністю вказівки на суб’єктів правовідносин, їх прав та обов’язків, закріплення суб’єктивних прав без кореспондуючих їм обов’язків, відсутністю механізму реалізації норм права є змістовним дефектом закону, що призводить до прогальності правового регулювання сфери суспільних відносин, яка визначається цим законом і досить істотно ускладнює його реалізацію, а отже, робить його неефективним. Обґрунтовується значення норм-цілей, котре полягає в їх здатності інтегрувати навколо себе інші правові норми, визначаючи їх зміст, також справляти регулюючий вплив на суспільні відносини. І в загальній теорії права, і в галузевих науках визнається, що цілі є специфічним регулятором суспільних відносин.en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to the problem of specialized legal norms as a necessary and important element of the mechanism of legal regulation. Their nature is determined, their common features are justified by any rule of law specific features of the group of norms are analyzed. According to the group of norms in the system of specialized norms are analyzed their place and role. The division of system-forming norms into species is substantiated, depending on their functional purpose. System-forming specialized norms determine and form a system of law and link its elements. This article is devoted to the problems of effectiveness of implementation of special type of rules of law − rulesobjectives. The criteria of effectiveness of this category are analysed. It is proved that the determinant and setting norm fixes the most important and significant social needs and interests in a certain area of society. One of the features of legal regulation at the present stage is the expansion of the regulatory capabilities of the goals of law. The goal formulated in the determinant and setting norm acts as a direct factor inducing the addressees of this norm to the corresponding variant of lawful behavior. The decisive role of the norms of goals is that they act as a reference point, a standard of behavior for people and their groups. It is presumed that the absence in the text of any normative legal act of requirements containing determinant and setting norm indicates its defectiveness. It seems that the absence in the text of the law of normatively fixed goals and objectives, along with the absence of an indication of the subjects of legal relations, their rights and obligations, the absence of a mechanism for implementing the rule of law is a substantial defect in the law, leading to a gap in the legal regulation of a certain sphere of public relations, defined by this law and very significantly impedes its implementation, and therefore makes it ineffective. It is substantiated that the determinant and setting norm fixes the most important and significant social needs and interests in a certain sphere of a life of a society.
dc.identifier.citationСуханова Д. С. Щодо питання про ефективність застосування визначально-установчих норм у механізмах правового регулювання / Д. С. Суханова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 2. - С. 25-30.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/16905
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectrules of lawen_US
dc.subjectrulesobjectivesen_US
dc.subjectpurposes of legal regulationen_US
dc.subjectimplementation of rules of lawen_US
dc.subjecteffectiveness of legal normsen_US
dc.subjectнорми праваen_US
dc.subjectвизначально-установча нормаen_US
dc.subjectнорми-ціліen_US
dc.subjectзавдання правового регулюванняen_US
dc.subjectефективність правових нормen_US
dc.titleЩодо питання про ефективність застосування визначально-установчих норм у механізмах правового регулюванняen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Суханова Д. С. Щодо питання про ефективність застосування.pdf
Size:
153.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: