Концептуалізація поняття "ідентичність" у дослідницьких стратегіях соціальних наук некласичного періоду

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Угрин, Леся Ярославівна
Угрин, Леся Ярославовна
Ugryn, Lesya Ya.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

З’ясовано, що концептуалізація поняття «самість» та «ідентичність» у некласичний період відбувалась переважно в межах теоретичних принципів соціології (Г. Зіммель, Е. Дюркгейм, Дж. Мід, Ч. Кулі) та психоаналізу (З. Фройд, Е. Еріксон, Е. Фромм), що зумовило вирізнення та актуалізацію її психосоціального та комунікативного контекстів, розуміння як відкритого процесу формування самосвідомості суб’єкта через сприйняття себе Іншими та інтеріоризацію соціальних норм, впливи несвідомого у психічній структурі особистості. Нові тенденції в дослідженні ідентичності виявились у вирізненні різних типів дентичностей, зокрема індивідуальної (самоідентичності) і соціальної (колективної за своєю суттю), встановленні взаємозв’язків у процесі їх формування.
Выяснено, что концептуализация понятия «самость» и «идентичность» в неклассический период происходила преимущественно в пределах теоретических принципов социологии (Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, Дж. Мид, Ч. Кули) и психоанализа (З. Фрейд, Э. Эриксон, Э. Фромм), что обусловило выделение и актуализацию ее психосоциального и коммуникативного контекста, понимание как открытого процесса формирования самосознания субъекта через восприятие себя Другими и интериоризации социальных норм, влияния бессознательного в психической структуре личности. Новые тенденции в исследовании идентичности обнаружились в выделении различных типов идентичности, в частности индивидуальной (самоидентичности) и социальной (коллективной по своей сути), установлении взаимосвязей впроцессе их формирования.
It’s found out that the concepts of «selfness» and «identity» in the non-classical period were conceptualized mainly within the theoretical principles of sociology (G. Simmel, E. Durkheim, G. Mead, Ch. Cooley) and psychoanalysis (S. Freud, E. Erikson, E. Fromm). This led to the distinction and actualization of psychosocial and communicative contexts of such conceptualization, its understanding as an open process of forming the self-consciousness of the individual through his/her perception by Others and interiorization of social norms, influences of unconscious in mental structure of the individual. New trends in the identity research were manifested in distinguishing different types of identities, including individual (self-identity) and social (collective in its essence), establishing relationships in the process of their formation.

Бібліографічний опис

Угрин Л. Я. Концептуалізація поняття "ідентичність" у дослідницьких стратегіях соціальних наук некласичного періоду / Л. Я. Угрин // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 2. – С. 4-10.

Ключові слова

ідентичність, ідентифікація, самість, інший, інтерсуб’єктивність, психосоціальна ідентичність, идентичность, идентификация, самость, Другой, интерсубъективность, психосоциальная идентичность, identity, identification, selfness, Other, intersubjectivity, psychosocial identity

Цитування

Угрин Л. Я. Концептуалізація поняття "ідентичність" у дослідницьких стратегіях соціальних наук некласичного періоду / Л. Я. Угрин // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 2. – С. 4-10.