Покарання як складник форм реалізації кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні посягання на земельні ресурси України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Шульга, А. М.
Shulha, A. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено проблеми, пов’язані з розумінням покарання як обов’язкової складової частини форм реалізації кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти земельних ресурсів України. Розкрито юридичну сутність покарання як одного із ключових кримінальноправових інститутів. Проведено аналіз історичних витоків виникнення цієї кримінально-правової матерії. Як відомо, людині властиво не тільки дотримувати, а й порушувати правові норми. У зв’язку із цим у кожній державі існує система заходів, які захищають кожну особу окремо і суспільство загалом від порушників закону та відновлюють справедливість. Якщо людина не хоче поважати закон і не виконує його приписів, то відповідною реакцією закону є притягнення до кримінальної відповідальності та застосування покарання. Застосування каральних заходів належить до числа найдавніших соціальних практик, які здавна і скрізь використовувались на всіх історичних етапах розвитку суспільства. Покарання залежить від того, які соціальні, політичні, культурні, моральні погляди панують у суспільстві, а тому кримінальний закон повинен бути направлений на розвиток, враховуючи сучасний уклад життя суспільства, стану економіки і фінансів та відповідати правовим і етичним правилам, що складаються на цій базі. Покарання за кримінально протиправні посягання на земельні ресурси України полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Воно має на меті не тільки кару, але й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових таких кримінальних правопорушень як самими засудженими, так і іншими особами. Своєї мети покарання може досягти лише у випадку дотримання основних його принципів. Актуальним для всієї правоохоронної та судової систем залишається завдання забезпечення невідворотності покарання за кримінально карані посягання на земельні ресурси України.
The article examines the problems associated with the understanding of punishment as a mandatory part of the forms of criminal liability for criminal offenses against land resources of Ukraine. The legal essence of punishment as one of the key criminal law institutions is revealed. An analysis of the historical origins of this criminal law. As you know, a person tends not only to comply but also to violate legal norms. Therefore, in every state there is a system of measures that protect each individual and society as a whole from violators of the law and restore justice. If a person does not want to respect the law and does not follow its instructions, then the appropriate reaction of the law is to prosecute and apply punishment. The use of punitive measures is one of the oldest social practices that have long been used everywhere at all historical stages of society. Punishment depends on what social, political, cultural, moral views prevail in society, and therefore the criminal law should be aimed at development, taking into account the modern way of life, the state of the economy and finances and comply with legal and ethical rules. The punishment for criminally unlawful encroachments on the land resources of Ukraine is the restriction of the rights and freedoms of the convict provided by law. It aims not only to punish, but also to correct convicts, as well as to prevent the commission of new such criminal offenses by both convicts and others. Punishment can achieve its goal only if its basic principles are observed. The task of ensuring the inevitability of punishment for criminally punishable encroachments on Ukraine’s land resources remains relevant for the entire law enforcement and judicial system.

Бібліографічний опис

Шульга А. М. Покарання як складник форм реалізації кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні посягання на земельні ресурси України / А. М. Шульга // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 87-93.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, кримінальна відповідальність, форми реалізації кримінальної відповідальності, покарання, мета покарання, земельні ресурси, criminal liability, forms of realization of criminal liability, punishment, purpose of punishment, land resources

Цитування

Шульга А. М. Покарання як складник форм реалізації кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні посягання на земельні ресурси України / А. М. Шульга // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 1. - С. 87-93.