Удосконалення сервісної діяльності публічної адміністрації в контексті діджиталізації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Тернущак, Михайло Михайлович
Тернущак, М. М.
Ternushchak, Mykhailo M.
Ternushchak, M. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено специфіку практики органів державного управління у сфері діджиталізації. Проаналізовано зміст заходів, передбачених сучасними поняттями «держава у смартфоні» та «цифрова держава», їхній вплив на процес оцифрування у сфері адміністративних послуг. Зазначається, що процес удосконалення практик обслуговування реалізується в умовах діджиталізації та децентралізації адміністративних послуг, а також моніторингу якості обслуговування в центрах адміністративних послуг. Розглянуто питання впровадження електронних послуг, зокрема електронних кабінетів у частині вдосконалення процедур ідентифікації споживача послуги, адреси та прийому адміністративних послуг. Проаналізовано співпрацю територіальних громад у межах програми U-LEAD з Європою. Крім того, окремо проаналізовано практики вдосконалення зворотного зв’язку на прикладі запровадження проєкту «Таємний клієнт» на вебсайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. Констатовано, що сучасна практика надання адміністративних послуг публічною адміністрацією – це якість, швидкість, зручність обслуговування громадян і надання послуг он-лайн за допомогою е-сервісів. Установлено, що мету, яку переслідує держава відносно вдосконалення сервісної діяльності публічної адміністрації, становить спрощення порядків (процедур) отримання послуги й підвищення якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг. На підставі аналізу окремих вітчизняних практик надання адміністративних послуг публічної адміністрації резюмовано, що основу координації зусиль в напрямах розроблення й запровадження нових е-сервісів, а саме діджиталізації адміністративних послуг, максимального наближення адміністративних послуг, зокрема децентралізації адміністративних послуг і вдосконалення системи моніторингу якості обслуговування в центрах надання адміністративних послуг, становлять чинники вдосконалення сервісної діяльності публічної адміністрації в умовах діджиталізації.
The article explores the specific practices of public administration bodies in the field of digitization. The content of the measures foreseen by the modern concepts “State in Smartphone” and “Digital State”, their influence on the process of digitization in the sphere of administrative services are analyzed. It is stated that the process of improving service practices is implemented in the context of the digitization and decentralization of administrative services, as well as monitoring the quality of service in the centers of administrative services. The issues of introduction of electronic services, in particular e-cabinets in the part of improvement of procedures of identification of the consumer of service, addressing and reception of administrative services are solved. The cooperation of territorial communities under the U-LEAD program with Europe was considered. In addition, some practices of feedback improvement have been analyzed, for example, the implementation of the Mystery Client project on the website of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is stated that the modern practice of providing administrative services by public administration is quality, speed, convenience of servicing citizens and providing services online with the help of e-services. It is established that the goal pursued by the state regarding the improvement of public administration service activity is to simplify the procedures (procedures) for obtaining the service and to improve the quality of service of visitors to the administrative service centers. Based on the analysis of individual domestic practices of public administration administrative services, it is summarized that coordination of efforts in the development and implementation of new e-services, namely the digitization of administrative services, the maximum approximation of administrative services, including decentralization of administrative services and improvement of the system of monitoring the quality of service provision of administrative services are factors of improvement of service of public administration in the conditions of digitalization.

Бібліографічний опис

Тернущак М. М. Удосконалення сервісної діяльності публічної адміністрації в контексті діджиталізації / М. М. Тернущак // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 93-100.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, digitization, service activity, administrative services, public administration, electronic services, e-cabinet, діджиталізація, сервісна діяльність, адміністративні послуги, публічна адміністрація, електронні послуги, електронний кабінет

Цитування

Тернущак М. М. Удосконалення сервісної діяльності публічної адміністрації в контексті діджиталізації / М. М. Тернущак // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 93-100.