Convergence and differentiation of scientific approaches to the management of enterprise human capital development

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Каламан, О. Б.
Каламан, Ольга Борисівна
Kalaman, Olga В.
Botek, Marek
Ботек, Марек
Mandrykin, Denys
Мандрикін, Д. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

The presented study is devoted to clarifying the essence and systematization of all existing scientific approaches to the man- agement of human capital of the enterprise. The purpose of the article was aimed at studying, convergence and differentiation of scientific approaches to managing the development of human capital of the enterprise and is associated with the empirical study of the structural components of human capital in the application of the principles and methods of system analysis. It is important that the goal was achieved. In addition, the study is based on the understanding that human capital is the main pro- duction resource at the disposal of the enterprise, in this regard, the problems of human capital management should be solved in the aspect of a unique understanding of the essence of the enterprise as a subject of the national economy.
Представлене дослідження присвячене з’ясуванню сутності та систематизації всіх існуючих наукових підходів до питань управління людським капіталом підприємства. Мета статті була направлена на вивчення, конвергенцію та диференціацію наукових підходів щодо управління розвитком людського капіталу підприємства та пов'язана з ем- піричним вивченням структурних компонентів людського капіталу при застосуванні принципів і методів системного аналізу. Важливо, що поставлена мета була досягнута. Крім того, наведене дослідження виходить із розуміння того, що людський капітал є основним виробничим ресурсом, який є в розпорядженні підприємства, у зв'язку з цим про- блеми управління людським капіталом мають вирішуватися в аспекті унікального розуміння сутності підприємства як суб'єкта національної економіки. У статті наведено конвергенцію знань про теорію людського капіталу, прове- дено дослідження та систематизація знань про теорію цінності людського капіталу. Проаналізовані дослідження показали, що у складі всіх видів витрат у людський капітал найважливішим при його вимірюванні є витрати на його розвиток. Такий підхід спровокував необхідність дослідження та систематизації управління розвитком людського ка- піталу підприємства. Критичний аналіз існуючих підходів управління людським капіталом, проведений у статті, до- зволив виявити перелік обмежень інституціональних досліджень методологічного характеру і через багатогранність і структурну складність предмета дослідження сформулювати висновок про те, що для підвищення ефективності ді- яльності сучасних вітчизняних підприємств необхідно вдосконалювати управління людським капіталом на якісно новій методологічній основі. В статті наведено результати проведеного дослідження теорії цінності людського капіталу в контексті розвитку економіки праці й управління та експлікацію концепції управління людським капіталом працівників підприємства. Дискусії в науковому співтоваристві щодо цінності людського капіталу та його освітньої компоненти тривають, при цьому кожен автор робить свій внесок у становлення цієї теорії.

Бібліографічний опис

Kalaman O. Convergence and differentiation of scientific approaches to the management of enterprise human capital development / O. Kalaman, M. Botek, D. Mandrykin // Економічний простір. - 2023, № 183. - С.51-58.

Ключові слова

human capital, human capital management, human capital development, balanced scorecard, human capital value, human capital determinants, convergent analysis, людський капітал, управління людським капіталом, розвиток людського капіталу, збалансована система показників, цінність людського капіталу, детермінанти людського капіталу, конвергентний аналіз, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES

Цитування

Kalaman O. Convergence and differentiation of scientific approaches to the management of enterprise human capital development / O. Kalaman, M. Botek, D. Mandrykin // Економічний простір. - 2023, № 183. - С.51-58.