Lex Portus : юридичний науковий журнал. - 2017. - № 1.

Постійний URI для цього зібрання

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Иллюстрация

Ківалов С. В.
Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики

Петров Р. А.
Особливості транспозиції «acquis» ЄС у правову систему України в процесі імплементації Угоди між Україною та ЄС про асоціацію та Угоди про енергетичне співтовариство.

Завальнюк В. В.
Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аспекти

Plotnikov O.
Defining transitional justice: scholarly debate and UN precision

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Гладка О. В.
Передумови реалізації адміністративно-правової доктрини людиноцентризму

Юлдашев О. Х., Павленко О. В.
Зростання ролі асоційованої, колективної власності як перспективна тенденція в розвитку публічного регулювання відносин власності.

Сербин Р. А.
До питання про взаємодію публічної адміністрації та суб’єктів благодійництва.

Вставська Т. В.
Адміністративно-правовий статус волонтерів, які брали участь в антитерористичній операції.

Кудрявцев О. В.
Правове регулювання діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні.

Малярчук І. А.
Шляхи удосконалення вирішення податкових спорів в адміністративному судочинстві.

Антошина І. В.
Інформаційна функція права як основа правової інформованості в Україні

МИТНЕ ПРАВО
Биков І. О.
Європейські митні стандарти.

Брачук А. О.
Особливості забезпечення митної безпеки та митних інтересів в умовах спрощення митних процедур.

Шевченко П. Ю.
Характеристика процедури прийняття попередніх рішень з питань визначення країни походження товарів.

Дуженко С. А.
Постанова про проведення додаткової перевірки у справах про порушення митних правил: проблемні питання та шляхи їх вирішення.

МИТНЕ ПРАВО
Аверочкіна Т. В.
Щодо визначення поняття «вільна практика» для суден в морських портах України.

Сокуренко О. А.
Особливості укладення договору оренди транспортних засобів.

ВИЗНАЧНІ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПРАВА
NORTH SEA CONTINENTAL SHELF CASES Judgment of 20 February 1969.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ
IХ Міжнародна науково-практична конференція «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики».

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 19 з 19
 • Документ
  44. NORTH SEA CONTINENTAL SHELF CASES Judgment of 20 February 1969
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
 • Документ
  Особливості укладення договору оренди транспортних засобів
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017) Сокуренко, Олена; Сокуренко, О. А.; Sokurenko, O. A.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей укладання договору оренди транспортних засобів шляхом аналізу принципу свободи договору та основних стадій укладання. Зазначено, що істотні умови в договорі оренди, як і в будь-якому іншому договорі, є необхідним фактом для того, щоб угода вважалась дійсною. Істотні умови виявляють обов’язковий зміст договору. Зміст договору складають його умови, за допомогою яких сторони визначають свої дії, порядок їх здійснення.
 • Документ
  Щодо визначення поняття "вільна практика" для суден в морських портах України
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017) Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V.
  У статті досліджується правове забезпечення здійснення митних сервісних формальностей на морському транспорті. Автор звертається до проблематики оновленого митного та морського законодавства України у площині визначення використовуваних ним правових понять, зокрема поняття «вільна практика». Зазначається, що сучасне правове регулювання сервісних митних формальностей на морському транспорті розроблене на достатньо високому рівні, проте, не позбавлене недоліків нормотворчої техніки та окремих прогалин.
 • Документ
  Постанова про проведення додаткової перевірки у справах про порушення митних правил: проблемні питання та шляхи їх вирішення
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017) Дуженко, С. А.; Дуженко, С. А.; Duzhenko, S. A.
  У статті окреслені проблемні питання правового регулювання винесення постанови про проведення додаткової перевірки як результату вирішення справи про порушення митних правил. Автором вказано на існування правової невизначеності у врегулюванні даного питання та запропоновано ряд доповнень до діючого Митного кодексу України, які сприятимуть посиленню захисту прав і свобод громадян та охоронюваних законом економічних інтересів держави.
 • Документ
  Характеристика процедури прийняття попередніх рішень з питань визначення країни походження товарів
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Шевченко, П. Ю.; Шевченко, П. Ю.; Shevchenko, P. Y.
  Стаття присвячена дослідженню структури процедури прийняття попередніх рішень з питань визначення країни походження товарів. Визначено, що процедура прийняття попереднього рішення про країну походження товару складається із низки послідовних стадій, а саме: подання звернення в митницю; попередній розгляд поданих документів; прийняття попереднього рішення. Доведено, що до цього часу не створений відповідний програмно-інформаційний комплекс в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної фіскальної служби України щодо ведення реєстру попередніх рішень органів доходів і зборів про країну походження товарів.
 • Документ
  Особливості забезпечення митної безпеки та митних інтересів в умовах спрощення митних процедур
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Брачук, А. О.; Брачук, А. О.; Brachuk, A. O.
  Стаття присвячена особливостям забезпечення митної безпеки та митних інтересів в умовах спрощення митних процедур, досягненню балансу між спрощенням митних процедур та ефективним митним контролем; узагальненню та поглибленню теоретичних підходів до визначення понять «митна безпека», «митні інтереси», «митний ризик».
 • Документ
  Європейські митні стандарти
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Биков, І. О.; Быков И. О., /; Bykov, I. O.
  Стаття присвячена аналізу європейських стандартів регулювання митних відносин. У статті досліджено актуальні тенденції та проблеми розвитку сучасного митного законодавства Європейського Союзу. Стаття розкриває структуру та правову природу європейських митних стандартів, а також сприяє формуванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення національного митного законодавства.
 • Документ
  Інформаційна функція права як основа правової інформованості в Україні
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Антошина, І. В.; Антошина, И. В.; Antoshina, Irina
  У статті мова йде про специфіку інформаційної функції права як основи правової інформованості в Україні. Розглянута правова інформованість особистості та українського суспільства в цілому, як сукупність достовірних знань про діюче право та способи його реалізації в конкретних відносинах. Розглянуто проблемні сторони правової інформованості в сучасній Україні і засоби їх вирішення.
 • Документ
  Шляхи удосконалення вирішення податкових спорів в адміністративному судочинстві
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Малярчук, І. А.; Малярчук, И. А.; Malyarchuk, I. A.
  Досліджуються недоліки адміністративного суду, указується на прорахунки в системі адміністративного судочинства. Розглядається стан вирішення податкових спорів. Пропонуються рекомендації з удосконалення вирішення податкових спорів в адміністративному судочинстві.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус волонтерів, які брали участь в антитерористичній операції
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Вставська, Т. В.; Вставская, Т. В.; Vstavska, T. V.
  Статтю присвячено визначенню сутності адміністративно-правового статусу волонтерів, які брали участь в антитерористичній операції. Зокрема, висвітлено та розкрито зміст понять «волонтерство», «волонтерська діяльність», «волонтер», «волонтер антитерористичної операції», а також проаналізовано та розглянуто основні засади нормативно-правового регулювання адміністративно-правового статусу волонтера антитерористичної операції.
 • Документ
  До питання про взаємодію публічної адміністрації та суб’єктів благодійнти
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Сербин, Руслан Андрійович; Сербин, Руслан Андреевич; Serbin, Ruslan A.
  У статті з метою удосконалення організаційно-правового механізму благодійництва та благодійної діяльності в Україні охарактеризовано особливості взаємодії публічної адміністрації та суб’єктів благодійництва. Автором визначено взаємодію суб’єктів публічної адміністрації із суб’єктами благодійництва як спонтанний або спланований процес зв’язку між двома та більше суб’єктами, що здійснюється за допомогою наявних засобів у формі боротьби чи співробітництва та спрямований на досягнення визначених цілей.
 • Документ
  Зростання ролі асоційованої, колективної власності як перспективна тенденція в розвитку публічного регулювання відносин власності
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Юлдашев, Олексій Хашимович; Юлдашев, Алексей Хашимович; Yuldashev, Oleksiy Kh.; Павленко, О. В.; Павленко, А. В.; Pavlenko, A. V.
  Викладено результати аналізу сутності асоційованої власності, її потенційно важливе значення в контексті приватизації загальнонародної власності, що відбулися в країнах колишнього СРСР. Зроблено висновки про те, що ця приватизація нерідко здійснювалася не в інтересах людей праці, а в інтересах окремих суб’єктів і кланів. Обґрунтовуються висновки про те, що в наш час значення приватної власності у світі падає. Водночас зростає роль асоційованої, колективної власності і відповідно підприємств колективної власності.
 • Документ
  Правове регулювання діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Кудрявцев, О. В.; Кудрявцев, А. В.; Kudryavtsev, A. V.
  Стаття присвячена дослідженню правового регулювання діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції (далі - ДАБІ) в Україні як здійснюваного державою упорядкування, розвитку, охорони суспільних відносин за допомогою застосування юридичних нормативних засобів з метою здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Обґрунтовано погляд на правове регулювання діяльності ДАБІ як на постійний динамічний процес, обумовлений змінами, виникненням нових суспільних відносин у галузі будівництва у цілому та у контрольній та наглядовій діяльності, зокрема.
 • Документ
  Передумови реалізації адміністративно-правової доктрини людиноцентризму
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Гладка, О. В.; Гладкая, Е. В.; Gladkaya, H.
  В статті представлено значення доктрини людиноцентризму у державі та суспільстві. Наведені загальні положення доктрини людиноцентризму та відокремлені проблеми, з якими вона стикається при втіленні в життя. Проаналізовано значення в процесі реалізації положень людиноцентризму державного службовця як представника влади. Також у статті надані можливі способи подолання проблем, що стоять на шляху до впровадження доктрини людиноцентризму в суспільне життя України.
 • Документ
  Defining transitional justice: scholarly debate and UN precision
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Plotnikov, Oleksii V.; Плотніков, Олексій Вікторович; Плотников, Алексей Викторович
  The article trace he origins and development of the notion of transitional justice in scholarly publications and UN practice. It reveals the historical preconditions of its development. It is being demonstrated that the notion of transitional justice was originally associated with political transit, however later it has been used as a name for the series of measures designed to overcome the consequences of armed conflicts and other situations of mass violence. The article demonstrates the dual nature of transitional justice.
 • Документ
  Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аналіз
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalnyuk, Volodymyr V.
  У статті досліджується проблема ефективності права через призму антропологічного принципу права. Автор доводить, що завданням і основним призначенням права має бути забезпечення реалізації принципу справедливості та гуманізму. Критеріями ефективності права не можна вважати відповідність правових норм інтересам держави та її політики. Ефективність права тільки тоді може бути визнана достатньою, коли правові норми відповідають природі людини і забезпечують успішну взаємодію з комплексом основних якостей людини. Автор статті стверджує, що право повинне розвиватися на основі його взаємодії з легітимними в суспільстві духовними цінностями, ідеалами, і в умовах визнання людини головним джерелом і носієм права.
 • Документ
  Особливості транспозиції «acquis» ЄС у правову систему України в процесі імплементації Угоди між Україною та ЄС про асоціацію та Угоди про Енергетичне співтовариство
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Петров, Роман Арестович; Петров, Роман Арестович; Petrov, Roman A.
  Статтю присвячено аналізу процесу транспозиції «acquis» ЄС до правової системи України, передбаченого Угодою про асоціацію та Договором про Енергетичне співтовариство. Перша частина статті містить загальний огляд місця угод про асоціацію в правовій системі ЄС. В другій частині статті аналізується процес транспозиції «acquis» ЄС до правової системи України в Угоді про асоціацію, в третій - здійснено огляд транспозиції «секторального acquis» ЄС до правової системи України в сфері енергетики. У висновках аналізуються можливі наслідки транспозиції «acquis» ЄС у правову систему України.
 • Документ
  Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики
  (ФОП Грінь Д. С., 2017) Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V.
  В статті розглядаються можливі шляхи удосконалення державної політики України у сфері справляння портових зборів. В історичному розвитку досліджуються складені до сьогодні концепції формування та цільового призначення портових зборів, участі держави в розбудові інфраструктури портів. Аналіз діючого українського законодавства, практики справляння портових зборів в Україні та в іноземних державах дав змогу пересвідчитися в необхідності внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 р. № 316 «Про портові збори» з метою запровадження більш конкурентоспроможної тарифної політики і збільшення вантажопотоку до вітчизняних портів.