Бабятинська Юлія Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 4 з 4
 • Документ
  Особливості формування іншомовної професійної комунікативної компетентності в умовах використання інформаційних технологій
  (ВД "Гельветика", 2017) Гроза, I. M.; Groza, I. N.; Бабятинська, Ю. О.; Babyatynskaya, J. A.; Гусейнова, К. С.; Guseynova, К. S.
  У статті розглядаються особливості формування іншомовної комунікативної компетентності в студентів немовних спеціальностей за допомогою використання інформаційних технологій, розкриваються сутнісні характеристики методів навчання іноземної мови в умовах упровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій.
 • Документ
  Суть та значення професійного дискурсу міжкультурної комунікації
  (Одеса : Гельветика, 2020) Бабятинська, Юлія Олександрівна; Бабятинська, Ю. О.; Бабятинська, Юлия Александровна; Babiatynska, Yuliia O.; Гусейнова, Каміла Сарханівна; Гусейнова, К. С.; Гусейнова, Камила Сархановна; Huseinova, Kamila S.
 • Документ
  Англійська мова: методичні вказівки з навчальної дисципліни : для студентів першого курсу (рівень intermediate)
  (Одеса : Фенікс, 2019) Бабятинська, Ю. О.
  Іноземна мова, англійська зокрема, є обов’язковим компонентом змісту вищої освіти. Її вивчення сприяє розвитку комунікативних компетенцій в усіх видах мовленнєвої діяльності – читанні, говорінні, аудіюванні, письмі. Мета курсу англійської мови – формування у студентів професійних мовних, мовленнєвих і соціокультурних компетенцій, що відповідає цілям, викладеним у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР), та тим, що визначені в Українських кваліфікаційних стандартах, які передбачають, що студент може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, досить вільно спілкуватися з носіями мови, точно висловлювати свою думку щодо широкого кола професійних тем, вести дискусію. Вивчення курсу передбачає розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення професійних проблем, презентацій ідей тощо і дозволяє оволодіти основними навичками і вміннями, необхідними для самостійної роботи з англомовною правничою літературою і документами, а також професійного усного і письмового спілкування. Досягнення мети забезпечується застосуванням ефективних методичних та організаційних засобів навчання іноземної мови: • комунікативного методу, який передбачає поєднання традиційного (лексико-перекладного) та інтенсивного (використання мови в реальних життєвих ситуаціях) методів; • раціонального поділу курсу навчання на модулі (8), які є формою поточного контролю. Оцінювання 1–7 модулів здійснюється за шестибальною шкалою, восьмий модуль – за восьмибальною. Підсумковою формою контролю знань є іспит (ІV семестр), який має на меті перевірку рівня засвоєння знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних задач. У результаті вивчення іноземної мови студенти повинні: • знати граматичний мінімум, який охоплює основні правила морфології та синтаксису і дозволяє правильно розуміти та продукувати власний іншомовний текст; • оволодіти навичками правильної вимови, читання, усного і писемного мовлення; • засвоїти лексичний мінімум, який складається з 1300–1450 слів і словосполучень, що мають стилістично-нейтральний і загальнонауковий характер, а також близько 2000 термінів, що вживаються в юриспруденції; • вміти розуміти без словника загальний зміст спеціального тексту, вести без словника цілеспрямований пошук потрібної інформації у фахових текстах, здобувати повну інформацію з тексту зі словником, анотувати та реферувати літературу, що становить професійний інтерес; • реалізувати комунікативні наміри співрозмовника в типових ситуаціях повсякденного та професійного спілкування; коментувати прочитаний матеріал, робити коротке повідомлення. Описание:
 • Документ
  Англійська мова: методичні вказівки з навчальної дисципліни : для студентів другого курсу (рівень intermediate)
  (Одеса : Фенікс, 2019) Бабятинська, Ю. О.
  Іноземна мова, англійська зокрема, є обов’язковим компонентом змісту вищої освіти. Її вивчення сприяє розвитку комунікативних компетенцій в усіх видах мовленнєвої діяльності – читанні, говорінні, аудіюванні, письмі. Мета курсу англійської мови – формування у студентів професійних мовних, мовленнєвих і соціокультурних компетенцій, що відповідає цілям, викладеним у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР), та тим, що визначені в Українських кваліфікаційних стандартах, які передбачають, що студент може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, досить вільно спілкуватися з носіями мови, точно висловлювати свою думку щодо широкого кола професійних тем, вести дискусію. Вивчення курсу передбачає розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення професійних проблем, презентацій ідей тощо і дозволяє оволодіти основними навичками і вміннями, необхідними для самостійної роботи з англомовною правничою літературою і документами, а також професійного усного і письмового спілкування. Досягнення мети забезпечується застосуванням ефективних методичних та організаційних засобів навчання іноземної мови: • комунікативного методу, який передбачає поєднання традиційного (лексико-перекладного) та інтенсивного (використання мови в реальних життєвих ситуаціях) методів; • раціонального поділу курсу навчання на модулі (8), які є формою поточного контролю. Оцінювання 1–7 модулів здійснюється за шестибальною шкалою, восьмий модуль – за восьмибальною. Підсумковою формою контролю знань є іспит (ІV семестр), який має на меті перевірку рівня засвоєння знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних задач. У результаті вивчення іноземної мови студенти повинні: • знати граматичний мінімум, який охоплює основні правила морфології та синтаксису і дозволяє правильно розуміти та продукувати власний іншомовний текст; • оволодіти навичками правильної вимови, читання, усного і писемного мовлення; • засвоїти лексичний мінімум, який складається з 1300–1450 слів і словосполучень, що мають стилістично-нейтральний і загальнонауковий характер, а також близько 2000 термінів, що вживаються в юриспруденції; • вміти розуміти без словника загальний зміст спеціального тексту, вести без словника цілеспрямований пошук потрібної інформації у фахових текстах, здобувати повну інформацію з тексту зі словником, анотувати та реферувати літературу, що становить професійний інтерес; • реалізувати комунікативні наміри співрозмовника в типових ситуаціях повсякденного та професійного спілкування; коментувати прочитаний матеріал, робити коротке повідомлення.