Компоненти електронної демократії в умовах переходу до електронного правління

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Краснопольська, Тетяна Миколаївна
Краснопольська , Т. М.
Краснопольская, Татьяна Николаевна
Krasnopolska, Тetiana М.
Милосердна, Ірина Михайлівна
Милосердна, І. М.
Милосердная, Ирина Михайловна
Myloserdna, Iryna M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

У статті розглянуто сутність і роль електронної демократії в сучасному світі в умовах зміни парадигми від електронної держави та електронного правління. Встановлено, що перше відноситься до міжорганізаційних і внутрішньо-організаційних відносин і характеризується такими поняттями як «електронний уряд» і «електронна адміністрація», а друге (електронне правління) характеризує відносини між громадянами, урядовими структурами, громадською думкою і обраними офіційними особами. Встановлено, що про електронну демократію можна говорити на локальному рівні (наприклад, муніципалітетів і місцевого самоврядування), національному та міжнародному рівнях (наприклад, програма Е-Європи 2005). Визначено три основні компоненти електронної демократії: електронне голосування, електронна участь та громадський контроль за допомогою ІКТ. Проаналізовано особливості кожного з них, а також світову практику їх застосування. Визначено, що умовою ефективності реалізації усіх компонентів електронної демократії є громадянська грамотність (сукупність здібностей, які дають можливість функціонувати в демократичному суспільстві, критично мислити, діяти обдумано в умовах плюралізму). З’ясовано основні ризики формування та реалізації, а також перспективи розвитку електронної демократії в сучасному світі. До останніх віднесені поступовий перехід на електронну взаємодію; розвиток громадських ініціатив та краудсорсінгових проектів, заснованих на активності громадян у соціальних мережах; інституціоналізація статусу електронного обігу («електронної петиції»); розширення можливостей для громадського контролю за діяльністю органів влади та управління. Обґрунтовано необхідність становлення основних компонентів е-демократії в Україні.
В статье рассмотрены сущность и роль электронной демократии в современном мире в условиях смены парадигмы от электронного государства и электронного правления. Установлено, что первое относится к межорганизационным и внутриорганизационным отношениям и характеризуется такими понятиями как «электронное правительство» и «электронная администрация», а второе (электронное правление) характеризует отношения между гражданами, правительственными структурами, общественным мнением и избранными официальными лицами. Установлено, что об электронной демократии можно говорить на локальном уровне (например, муниципалитетов и местного самоуправления), национальном и международном уровнях (например, программа Е-Европы 2005). Определены три основных компонента электронной демократии: электронное голосование, электронная участие и общественный контроль с помощью ИКТ. Проанализированы особенности каждого из них, а также мировая практика их применения. Определено, что условием эффективности реализации всех компонентов электронной демократии является гражданская грамотность (совокупность способностей, которые дают возможность функционировать в демократическом обществе, критически мыслить, действовать обдуманно в условиях плюрализма). Выяснены основные риски формирования и реализации, а также перспективы развития электронной демократии в современном мире. К последним отнесены постепенный переход на электронное взаимодействие; развитие общественных инициатив и краудсорсингових проектов, основанных на активности граждан в социальных сетях; институционализация статуса электронного обращения ( «электронной петиции»); расширение возможностей для общественного контроля за деятельностью органов власти и управления. Обоснована необходимость становления основных компонентов электронной демократии в Украине.
The article considers the essence and role of e-democracy in the modern world in the conditions of paradigm shift from e-state and e-government. It is established that the first refers to inter-organizational and internalor-ganizational relations and is characterized by such concepts as “e-government” and “e-government” and the sec-ond (e-government) characterizes relations between citizens, government agencies, public opinion and elected officials. It has been established that e-democracy can be discussed at the local level (for example, municipalities and local self-government), nationally and internationally (for example, the E-Europe program 2005).Three main components of e-democracy have been identified: e-voting, e-participation and public control through ICT. The peculiarities of each of them, as well as the world practice of its application are analyzed. It is determined that the condition for the effective implementation of all components of e-democracy is civic literacy (a set of abilities that allow to function in a democratic society, to think critically, to act thoughtfully in a pluralistic environment). The main risks of formation and implementation, as well as prospects for the development of e-democracy in the modern world are clarified.The latter include: a gradual transition to electronic interaction; development of public initiatives and crowdsourcing projects based on the activity of citizens in social networks; institutionalization of the status of electronic circulation (“electronic petition”); expanding opportunities for public control over the activities of government and administration. The necessity of formation of the main components of e-democracy in Ukraine is substantiated.

Бібліографічний опис

Краснопольська Т. М. Компоненти електронної демократії в умовах переходу до електронного правління / Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 66. – С. 58-64.

Ключові слова

електронна демократія, електронне правління, електронна участь, електронне голосування, інформаційно-комунікаційні технології, электронная демократия, электронное правление, электронное участие, электронное голосование, информационно-коммуникационные технологии, e-democracy, e-government, e-participation, e-voting, information and communication technologies, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science

Цитування

Краснопольська Т. М. Компоненти електронної демократії в умовах переходу до електронного правління / Т. М. Краснопольська, І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 66. – С. 58-64.