Тектоніка сучасної демократії : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Кормич, Людмила Іванівна
Кормич, Л. І.
Кормич, Людмила Ивановна
Kormych, Liudmyla I.
Краснопольська, Тетяна Миколаївна
Краснопольська , Т. М.
Краснопольская, Татьяна Николаевна
Krasnopolska, Тetiana М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Тектоніка сучасної демократії». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
Учебно-методическое пособие предназначено для соискателей высшего образования, изучающих дисциплину «Тектоника современной демократии». В учебно-методическом пособии изложено содержание учебной дисциплины по темам лекций и практических занятий, практические задания по курсу, перечень тем для самостоятельной работы, вопросы для проверки знаний по дисциплине, перечень тем рефератов и список рекомендуемой литературы. Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с образовательной программой высшего образования по специальности 052 «Политология» и рекомендуется к использованию в учебной работе при подготовке специалистов первого (бакалаврского) уровня высшего образования.
The educational and methodological manual is intended for applicants for higher education studying the discipline "Tectonics of Modern Democracy". The manual contains topics of lectures and practical exercises on the academic discipline, practical tasks for the course, a list of topics for independent work, questions to test knowledge of the discipline, a list of essay topics and a list of recommended literature. It has been prepared in accordance with the educational program of higher education in specialty 052 "Political Science" and is recommended for use in the training of specialists of the first (bachelor's) level of higher education.

Бібліографічний опис

Кормич Л. І. Тектоніка сучасної демократії : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. – Одеса : Фенікс, 2021. - 72 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science, демократія

Цитування

Кормич Л. І. Тектоніка сучасної демократії : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська. – Одеса : Фенікс, 2021. - 72 с.