Право інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник

Без Ескізу

Дата

2019

Автори

Еннан, Руслан Євгенович
Еннан, Р. Є.
Ennan, Ruslan Ye.
Мазуренко, Світлана Вікторівна
Мазуренко, С. В.
Mazurenko, Svitlana V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу права інтелектуальної власності, тестові завдання та короткий глосарій (словник термінів). Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
The textbook contains materials that meet the requirements of the discipline "Intellectual Property Law": the content of the discipline on the topics of lectures and practical classes, guidelines for preparation for seminars, assignments for independent work, topics for self-study, a list of regulations. legal acts, explanations, recommendations and generalizations of judicial practice on intellectual property, a list of basic educational and educational literature recommended for study during the course, questions to test knowledge of intellectual property law, test tasks and a short glossary (dictionary terms). The textbook is designed for students of higher educational institutions to prepare applicants for higher education at the first (bachelor's) level of knowledge 08 "Law", specialty 081 "Law".

Бібліографічний опис

Еннан Р. Є. Право інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник / Р. Є. Еннан, С. В. Мазуренко. - Одеса : НУ "ОЮА", 2019. - 136 с.https://doi.org/10.32837/11300.14908

Ключові слова

право інтелектуальної власності, захист особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності, intellectual property rights, protection of personal non-property and intellectual property rights, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Еннан Р. Є. Право інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник / Р. Є. Еннан, С. В. Мазуренко. - Одеса : НУ "ОЮА", 2019. - 136 с. https://doi.org/10.32837/11300.14908