Аракелян М. Р. Удосконалення законодавчих основ адвокатської діяльності в Україні: до питання представлення адвокатами у суді інтересів громадян

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Аракелян, Мінас Рамзесович
Аракелян, Минас Рамзесович
Arakelian, Minas R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено питанню про представлення адвокатами в суді інтересів громадян у дискусії, розгорнутої навколо цієї проблеми у світлі положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Особлива увага приділяється цій проблемі в контексті прийнятого Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Підкреслюється, що Виключне право адвоката - здійснювати захист у кримінальному процесі виправдано, проте монополія на подання адвокатами в суді інтересів громадян не відповідає принципу верховенства права.
Совершенствование законодательных основ адвокатской деятельности в Украине: к вопросу представления адвокатами в суде интересов граждан. Статья посвящена вопросу о представлении адвокатами в суде интересов граждан в дискуссии, развернутой вокруг этой проблемы в свете положений Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Особое внимание уделяется данной проблеме в контексте принятого Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)». Подчеркивается, что Исключительное право адвоката - осуществлять защиту в уголовном процессе оправдано, однако монополия на представление адвокатами в суде интересов граждан не соответствует принципу верховенства права.
Improving the legal framework for advocacy in Ukraine: the issue of representation by lawyers in court of citizens’ interests. The article is devoted to the question of the representation by lawyers in court of the interests of citizens in the discussion, which is deployed around this problem in the light of the provisions of the Law of Ukraine “On the Bar and Lawyer Activities” Particular attention is paid to this issue in the context of the adopted Law of Ukraine “On Amendments to the Constitution of Ukraine (regarding justice)”. It is emphasized that the Exclusive right of a lawyer - to defend in criminal proceedings is justified, however, the monopoly on the representation by lawyers in court of the interests of citizens does not comply with the rule of law.

Бібліографічний опис

Аракелян М. Р. Удосконалення законодавчих основ адвокатської діяльності в Україні: до питання представлення адвокатами у суді інтересів громадян / М. Р. Аракелян // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 5-11.

Ключові слова

представлення інтересів у суді, адвокати, монополія на представлення інтересів, оптимізація адвокатської діяльності, право вільного вибору захисника, норми національного права, норми міжнародного права, представление интересов в суде, адвокаты, монополия на представление интересов, оптимизация адвокатской деятельности, право свободного выбора защитника, нормы национального права, нормы международного права, representation of interests in court, lawyers, monopoly on representation of interests, optimization of advocacy, right of free choice of counsel, norms of national law, norms of international law

Цитування

Аракелян М. Р. Удосконалення законодавчих основ адвокатської діяльності в Україні: до питання представлення адвокатами у суді інтересів громадян / М. Р. Аракелян // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 5-11.