Кодекс адміністративного судочинства України як джерело адміністративного процесуального права: інновації та проблеми

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Крусян, Анжеліка Романівна
Крусян, А. Р.
Krusian, Anzhelika R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджено інноваційні положення Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) як джерела адміністративного процесуального права. Визначено, що праксеологічна необхідність дослідження його положень обумовлена двома чинниками: по-перше, КАСУ є важливим кодифікованим джерелом адміністративного процесуального права, тому досконалість його положень детермінована з ефективністю вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин; по-друге, інноваційні положення КАСУ запроваджують нові джерела адміністративного процесуального права, що потребують своєї практичної апробації та відповідного наукового дослідження. Обґрунтовано, що принцип верховенства права у системи джерел адміністративного процесуального права України відіграє фундаментальну роль та має інструментальне значення, проявляючись як: самостійне джерело адміністративного процесуального права в якості правової доктрини, що наповнюється конкретним юридичним значенням у контексті адміністративного судочинства; механізмений вектор застосування джерел права в адміністративному судочинстві. Досліджені новації КАСУ щодо: введення інституту типових та зразкових справ; залучення до адміністративного процесу такого учасника розгляду справи, як експерта з питань права (ст. 69 КАСУ), що свідчить про появу в адміністративному судочинстві правового інституту amicus curiae; та зроблено висновок про поступове впровадження судового прецеденту та правової доктрини до системи джерел адміністративного процесуального права України. Резюмовано, що система джерел адміністративного процесуального права України розвивається у напрямку її збагачення (розширення) такими джерелами, як правова доктрина, судовий прецедент, з виокремленням фундаментальної ролі та інструментального значення верховенства права. Водночас, нові положення КАСУ – кодифікованого джерела адміністративного процесуального права потребують свого подальшого удосконалення, зокрема, для забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин.
The article contains the investigation of innovative provisions of the Code of the administrative legal proceedings of Ukraine (hereinafter referred to as “CALPU”) as the source of the administrative procedural law. It is established that the praxeological necessity to investigate its provisions has been predetermined by two factors. Firstly, CALPU is an important codified source of the administrative procedural law. That is why the perfection of its provisions has been determined with the efficiency of disputes solving in the sphere of public and legal relations. Secondly, innovative provisions of CALPU introduce new sources of the administrative procedural law which require their practical approval and relevant scientific investigation. It is justified that the principle of the supremacy of the law in the system of sources of the administrativeprocedural law has a fundamental role and instrumental significance showing itself as an independent source of the administrative law in the form the legal doctrine full of the specific legal value within the context of theadministrative legal proceedings; mechanism vector of applying law sources in the administrative legalproceedings. Innovations of CALPU regarding the following aspects have been investigated: introduction of the institute of typical, pattern cases;involvement of such a party to a case to the administrative process as a legal issues expert is illustrative of emerging amicus curiae legal institute in the administrative legal proceedings; the conclusion has been made regarding the gradual introduction of the legal precedent and legal doctrine to the system of sources of the administrative procedural law of Ukraine. It has been summed up that system of sources of the administrative procedural law develops in towards its enrichment (widening) with such sources as the legal doctrine, legal precedent, with the accentuation of the fundamental role and instrumental significance of the supremacy of the law. At the same time, new provisions of CALPU as a codified source of the administrative procedural law require their further perfection, particularly for ensuring a fair, impartial and timely resolution of disputes in the sphere of public and legal relations by the court.

Бібліографічний опис

Крусян А. Р. Кодекс адміністративного судочинства України як джерело адміністративного процесуального права: інновації та проблеми / А. Р. Крусян // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 70-77.

Ключові слова

Кодекс адміністративного судочинства України, джерела адміністративного процесуального права, верховенство права, судовий прецедент, правова доктрина, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Code of the administrative legal proceedings of Ukraine, sources of the administrative procedural law, supremacy of the law, legal judgement, legal doctrine

Цитування

Крусян А. Р. Кодекс адміністративного судочинства України як джерело адміністративного процесуального права: інновації та проблеми / А. Р. Крусян // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 3. - С. 70-77.