Freedom of contract in the digital age and its implementation in modern technologies: theory and practice

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Давидова, Ірина Віталіївна
Давидова, I. В.
Давыдова, Ирина Виталиевна
Davydova, Iryna V.
Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна
Берназ-Лукавецька, О. М.
Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна
Bernaz-Lukavetska, Olena M.
Токарева, Віра Олександрівна
Токарева, В. О.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

IJCSNS

Анотація

Scientific and technical development, as well as the emergence of new types of contracts, which do not have their expression in current legislation, force us to explore the issues of contract law to adapt to change. In this context, the principle of freedom of contract is fundamental, which states that each person has the right to enter into a contractual relationship at his discretion. However, such freedom is not absolute, because the freedom of one person should not violate the freedom of another. Together with the conflict of private and public interests, these phenomena are a field for the study of topical issues of theory and application of the principle of freedom of contract in practice. Research methods are philosophical, general scientific, and special scientific methods, in particular, system-structural, formal-legal, hermeneutic; methods of analysis, synthesis, etc. As a result of the research, the main characteristics of the principle of freedom of contract, its role for private law regulation of contract law are given; approaches to understanding the restriction of contract freedom are analyzed; typical examples and means of such restrictions are identified; demonstrated how contract freedom is embodied in the use of IT tools, which types of contracts are most common in the digital environment.
Науково-технічний розвиток, а також поява нових видів договорів, які не знайшли свого вираження в чинному законодавстві, змушують досліджувати питання договірного права для адаптації до змін. У цьому контексті основоположним є принцип свободи договору, який стверджує, що кожна особа має право вступати в договірні відносини на свій розсуд. Однак така свобода не є абсолютною, оскільки свобода однієї людини не повинна порушувати свободу іншої. Разом із конфліктом приватних і публічних інтересів ці явища є полем для вивчення актуальних питань теорії та застосування принципу свободи договору на практиці. Методи дослідження — це філософські, загальнонаукові та спеціальнонаукові методи, зокрема системно-структурні, формально-правові, герменевтичні; методи аналізу, синтезу тощо. У результаті дослідження наведено основні характеристики принципу свободи договору, його роль у приватноправовому регулюванні договірного права; аналізуються підходи до розуміння обмеження свободи договору; визначено типові приклади та засоби таких обмежень; продемонстровано, як свобода договорів втілюється у використанні ІТ-інструментів, які типи договорів найбільш поширені в цифровому середовищі.

Бібліографічний опис

Davydova I. Freedom of contract in the digital age and its implementation in modern technologies: theory and practice / I. Davydova, O. Bernaz-Lukavetska, V. Tokareva, I. Andriienko, O. Tserkovna // International journal of computer science and network security. - Vol 21. - №12. - IJCSNS, 2021. - P. 544-548.

Ключові слова

private law, contract law, freedom of contract, limits of freedom of contract, mandatory rules, приватне право, договірне право, свобода договору, межі свободи договору, примусові норми, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Davydova I. Freedom of contract in the digital age and its implementation in modern technologies: theory and practice / I. Davydova, O. Bernaz-Lukavetska, V. Tokareva, I. Andriienko, O. Tserkovna // International journal of computer science and network security. - Vol 21. - №12. - IJCSNS, 2021. - P. 544-548.