Сутність і суб’єкти суддівського розсуду в кримінальному процесі України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Торбас, Олександр Олександрович
Торбас, О. О.
Torbas, Oleksandr O.
Torbas, O. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена аналізу сутності суддівського розсуду в кримінальному процесі України. В статті автор вказує, що на сьогодні в правовій доктрині немає єдиного підходу щодо використання термінології в оцінці такого розсуду, хоча більшість науковців використовує поняття «суддівський розсуд». Також автор звертає увагу на той факт, що в правовій доктрині суддівському розсуду було приділено значно більше уваги, ніж розсуду інших уповноважених суб’єктів кримінального процесу. Дійсно, саме на суд покладається обов’язок вирішення провадження по суті, і виключно суд може остаточно встановити винуватість чи невинуватість особи. Проте в цьому випадку необхідно зробити застереження щодо неправильності ототожнення остаточно характеру суддівського розсуду з розумінням того, що такий розсуд є головним у кримінальному процесі. Суб’єкти, уповноважені на застосування розсуду для прийняття юридично значущих рішень, застосовують його для виконання покладених на них завдань у тому обсязі, у якому це дозволено кримінальним процесуальним законодавством. Аналізуючи суб’єктивний склад суддівського розсуду, автор доходить висновку, що такий розсуд у кримінальному процесі України застосовують слідчий суддя та суд, адже саме вони приймають юридично значущі рішення або в процесі здійснення судового контролю на стадії досудового розслідування, або під час реалізації функції правосуддя й перегляду судових рішень на судових стадіях. Очевидно, що слідчий суддя, реалізуючи функцію судового контролю, приймає юридично значущі рішення, які майже постійно вимагають застосування розсуду. Крім того, слідчий суддя відповідно до ст. 94 КПК України є суб’єктом оцінки доказів, що підкреслює значення його процесуальних рішень навіть на етапі дослідження доказів. Відповідно, другим суб’єктом суддівського розсуду є суд. Ознакою, за якою відбувся такий поділ, має бути стадійність, де відбувається відповідний розсуд. Слідчий суддя застосовує розсуд під час здійснення судового контролю на стадії досудового розслідування. Суд своєю чергою реалізовує його на судових стадіях.
This article is devoted to the analysis of the essence of judicial discretion in the criminal process of Ukraine. In the article author points out that there is currently no single approach to the use of terminology in the assessment of such discretion, although the vast majority of scholars use the concept of “judicial discretion”. Author also draws attention to the fact that in the legal doctrine, judicial discretion has received much more attention than the discretion of other authorized subjects of criminal proceedings. Probably, its because only court can decide the merits of the case and determine the person's guilt or innocence. However, in this case it is necessary to make a statement about the incorrect identification of the final nature of judicial discretion, which makes such discretion more important in criminal proceedings. Subjects empowered to use discretion in making legal decisions in criminal process apply it to perform tasks assigned to them to the extent permitted by criminal procedural law. Analyzing the subjective of judicial discretion, author concludes that such discretion is used by investigating judge and court in the criminal process of Ukraine, as they make legally significant decisions either during the judicial control at the stage of pre-trial investigation or during the exercise of the function of justice and reviewing court decisions at court stages. Obviously, investigating judge makes legally significant decisions that almost always with the help of judicial discretion. In addition, investigating judge in accordance with Art. 94 of the CPC of Ukraine, is the subject of evaluation the evidence, which emphasizes the importance of its procedural decisions. Accordingly, the second subject of the judicial discretion is the court. Author emphasises on stage of criminal proceedings as a ground for such separation of subjects of judicial discretion. Investigating judge applies discretion when conducting judicial review during pre-trial investigation. Court implements it at court stages.

Бібліографічний опис

Торбас О. О. Сутність і суб’єкти суддівського розсуду в кримінальному процесі України / О. О. Торбас // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 65-69.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, judicial discretion, investigating judge, суддівський розсуд, слідчий суддя

Цитування

Торбас О. О. Сутність і суб’єкти суддівського розсуду в кримінальному процесі України / О. О. Торбас // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 1. - С. 65-69.