ІТ-­право з погляду цивілізаційного та концептного підходів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Евгений Олегович
Kharytonov, Yevgeniy O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті аналізуються засади та значення використання цивілізаційного та концептного підходів для дослідження ІТ­права. Розглядаються поняття та ознаки цивілізації. Характеризується право, як елемент цивілізації. Встановлюється місце права у структурі цивілізації. Робиться висновок про необхідність врахування цих обставин при аналізі ІТ­права. Розглядаються поняття та ознаки концепту і правового концепту. Робиться висновок про доцільність використання концептного підходу для аналізу ІТ­права. ІТ­право визначається як сукупність («кластер») уявлень, понять, знань, асоціацій, емоцій, що виникають у зв’язку з використанням терміну «І-Т­право», супрово-джують і характеризують його.
В статье рассматриваются принципы и значение использования цивилизационного и концептного подходов при исследовании ИТ-­права. Рассматриваются понятие и признаки цивилизации. Характеризуется право как элемент цивилизации и определяется его место в структуре цивилизации. Делается вывод о необходимости учета этих обстоятельств при характеристике ИТ­права. Рассматриваются понятие и признаки концепта и правового концепта. Сделан вывод о целесообразности использования концептного подхода при анализе ИТ­-права. ИТ-­право определяется как совокупность («кластер») представлений, понятий, знаний, ассоциаций, эмоций, возникающих в связи с использованием термина «ИТ­право», сопровождающие и характеризующие его.
The article analyses the foundations and significance of using the civilizational and concept approaches for studying IT­law. The notions and characteristic features of civilization are considered. Law is characterized as an element of civilization. The place of law in the structure of civilization is established. The conclusion is made about the necessity of taking into account these circumstances in the process of analyzing IT­law. The notions and characteristic features of concept and legal concept are studied. The conclusion is made about the reasonability of using a concept approach while analyzing IT­law. IT­law is defined as an array («cluster») of ideas, notions, knowledge, associations and emotions that arise in connection with using the term «IT­law», complement and characterize it.

Бібліографічний опис

Харитонов Є. О. ІТ-­право з погляду цивілізаційного та концептного підходів / Є. О. Харитонов // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 122-127.

Ключові слова

інформаційні технології, ІТ-­відносини, ІТ-­право, концепт, цивілізація, право, информационные технологии, ИТ­-отношения, ИТ-­право, концепт, цивилизация, право, Information Technologies, IT­-relations, IT-­law, concept, civilization, law

Цитування

Харитонов Є. О. ІТ-­право з погляду цивілізаційного та концептного підходів / Є. О. Харитонов // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 22. – С. 122-127.