Співвідношення авторського і інформаційного права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Кирилюк, Алла Володимирівна
Кирилюк, Алла Владимировна
Kirilyuk, Alla V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду питань виникненням такого напрямку, як інформаційне право, співвідношення авторського та інформаційного права. Досліджено цілий спектр понять, за допомогою яких різні автори намага­ються назвати цю нову галузь права. Визначено терміни, за допомогою яких визначається зміст інформаційного права. Визначено предмет правового регулювання, суб’єкти інформаційних відносин, правові проблеми, що по­стали з появою сучасних інформаційних технологій та мережі Інтернет.
Статья посвящена рассмотрению вопросов возникновением такого направления, как информационное право, соотношения авторского и информационного права. Исследован целый спектр понятий, с помощью которых различные авторы пытаются назвать эту новую отрасль права. Определены термины, с помощью которых определяется содержание информационного права. Определены предмет правового регулирования, субъекты информационных отношений, правовые проблемы, возникшие в связи с появлением современных информационных технологий и сети Интернет.
The article examines the emergence of such a direction as information law, copyright and value of information law. Investigated a range of concepts by which various authors try to call this new area of law. Definitions of the terms by which content is determined by information law. Determined the subject of legal regulation, subjects of information relations, legal issues stemming from the advent of modern information technology and the Internet.

Бібліографічний опис

Кирилюк А. В. Співвідношення авторського і інформаційного права / А. В. Кирилюк // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 218-222.

Ключові слова

Інтернет, авторські права, інформаційна революція, результат інтелектуальної діяльності, інформація, технології, фіксація творів, комп’ютер, розповсюдження, літературна, художня творчість, суб’єкти ін­формаційних правовідносин, автор, виключні права, невиключні права, користувач, Интернет, авторские права, информационная революция, результат интеллектуальной деятельности, информация, технологии, фиксация произведений, компьютер, распространение, литератур­ное, художественное творчество, субъекты информационных правоотношений, автор, исключительные права, неисключительные права, пользователь, Internet, copyright information revolution, the result of intellectual activity, information technology, fixing work, computer, distribution, literature, arts, subjects of legal informatio, Author, exclusive rights, non­exclusive right user

Цитування

Кирилюк А. В. Співвідношення авторського і інформаційного права / А. В. Кирилюк // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 218-222.