Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Карпушова, Олена Віталіївна
Карпушова, О. В.
Karpushova, Olena V.
Karpushova, O. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена узагальненню актуальної наукової думки про особливості притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні. Автором встановлюється сутність дисциплінарної відповідальності суддів в Україні та з’ясовуються особливості правового регулювання кадрової процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Особлива увага приділяється дискусійності нормативних і фактичних підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Наголошується на тому, що відсутність належної юридичної визначеності у питанні складу дисциплінарного проступку суддів призводить до того, що це питання стає предметом надто широкого тлумачення нормативної та ненормативної поведінки суддів, що може шкодити стану незалежності трудової діяльності судді. З’ясовано, що скасування або зміна судового рішення не мають наслідком дисциплінарну відповідальність судді, який брав участь в його ухваленні, крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків. Зроблено висновок, що нині в Україні вдало сформовано правовий режим притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Попри це відповідний правовий режим не позбавлений низки недоліків, які шкодять праву працівника не бути безпідставно притягнутим до юридичної відповідальності. Це питання актуалізується тим, що натепер має місце певна дискусійність нормативних і фактичних підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, відсутність належної юридичної визначеності у питанні складу дисциплінарного проступку суддів призводить до того, що це питання стає предметом надто широкого тлумачення нормативної та ненормативної поведінки суддів, що може шкодити стану незалежності трудової діяльності судді. Саме тому у процесі поточної судово-правової реформи законодавцю доцільно уточнити нормативну підставу, на основі якої суддя притягується до дисциплінарної відповідальності, а також окреслити нормативні застереження щодо: 1) меж тлумачення дисциплінованої та недисциплінованої поведінки суддів в Україні; 2) рівня ненормативності, констатація якого дозволяє дійти думки про факт дисциплінарного проступку.
The article is devoted to the generalization of current scientific ideas about the specifics of bringing judges to disciplinary responsibility in Ukraine. The author establishes the essence of the disciplinary responsibility of judges in Ukraine and elucidates the features of the legal regulation of the personnel procedure for bringing judges to disciplinary responsibility. Special attention is paid to the discussion of normative and factual grounds for bringing judges to disciplinary responsibility. It is emphasized that the lack of proper legal certainty in the issue of the composition of disciplinary misconduct of judges leads to the fact that this issue becomes the subject of too broad interpretation of normative and non-normative behavior of judges, which can harm the state of independence of the judge’s work. It has been established that the revocation or amendment of a court decision does not result in disciplinary liability of the judge who participated in its adoption, except in cases where the revoked or amended decision was adopted as a result of intentional violation of law or improper treatment of official duties. It is concluded that the legal regime of bringing judges to disciplinary responsibility has been successfully formed in Ukraine. Nevertheless, the relevant legal regime is not without many shortcomings that harm the employee’s right not to be unjustifiably prosecuted. This issue is actualized by the fact that at present there is a certain debatability of normative and factual grounds for bringing judges to disciplinary responsibility. In particular, the lack of proper legal certainty in the composition of judges’ disciplinary misconduct leads to the fact that this issue becomes the subject of too broad an interpretation of normative and non-normative behavior of judges, which may harm the state of independence of judges. That is why, in the process of current judicial reform, the legislator should clarify the regulatory basis on which a judge is subject to disciplinary action, as well as outline regulatory provisions on: 1) the limits of interpretation of disciplined and undisciplined behavior of judges in Ukraine; 2) the level of nonnormativeness, the statement of which allows to reach opinions about the fact of disciplinary misconduct.

Бібліографічний опис

Карпушова О. В. Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні / О. В. Карпушова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 111-117.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, disciplinary offense, disciplined behavior, ethical conduct, judge, official discipline, work of a judge, дисциплінарний проступок, дисциплінована поведінка, етична поведінка, робота судді, службова дисципліна, суддя

Цитування

Карпушова О. В. Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні / О. В. Карпушова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 111-117.